Wat houdt de wet van God in, zoals die beschreven wordt in de Tien Geboden?


U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beelden maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en hen niet dienen. U zult de Naam van de HEERE, uw God, niet misbruiken. Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken. U zult niet begeren.


Exodus 20:3 en Deuteronomium 5:7

U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.

Gebed Volwassenen

O mijn God en Heere, help mij door Uw genade om Uw geboden elke dag beter te leren begrijpen en daar bij te leven. Bewaar mijn hart, zodat ik nooit weer nalatig en ondankbaar word, en dat ik nooit naar andere goden of naar een andere troost op aarde of in enig schepsel zal zoeken, maar mij volkomen en alleen aan U zal vastklampen, als mijn enige God. Amen, dierbare Heere God en Vader. Amen.
Maarten Luther (1483-1546) was een Duitse protestantse predikant en professor in de theologie. Luther is in 1506 begonnen als augustijner monnik en ontving in 1507 het sacrament van de priesterlijke inwijding. In 1508 ontwikkelde hij zich, na zijn benoeming tot hoogleraar in de moraaltheologie aan de Universiteit van Wittenberg, tot één van de leiders van de Reformatie in het Duitse Rijk. Op 31 oktober 1517 publiceerde Luther zijn vijfennegentig stellingen aan de deur van een kerk in Wittenberg. Dit was één van de eerste stappen aan het begin van de Reformatie. Zijn weigering om zijn geschriften in te trekken op verzoek van paus Leo X en keizer Karel V resulteerde in zijn excommunicatie. Luther schreef vele werken, waaronder zijn kleine en grote catechismussen en predikte honderden preken in kerken en universiteiten.
Bron: Luther’s Prayers, edited by Herbert F. Brokering, from the translation by Charles E. Kistler (Minneapolis: Augsburg Books, 1967), 51.

Commentaar

Het gevaar schuilt niet in het breken van maar een paar van de tien geboden, maar ligt zelfs in het overtreden van slechts één ervan en het maakt niet uit welke. Als een koning tien speciale bevelen zou uitdelen, die door zijn onderdanen op straffe des doods gehoorzaamd moeten worden, en iemand vervolgens een van deze tien bevelen overtreedt, dan weet u dat hij verraad pleegt. Het is alsof hij ze allemaal heeft overtreden. Hij is onderworpen aan de wet en zal het vonnis zo zeker over zich uitgesproken krijgen als ware het dat hij ze alle tien overtreden had. Deze dingen zijn duidelijk voor wat betreft de wet van God, want het gaat daarin om een verbond van werken. Als iemand voldoet aan negen van de geboden, en er slechts één verbreekt, zal dit ene verbroken gebod hem zeker het leven kosten, en hem buitensluiten van de vreugde van de hemel, alsof hij alle geboden overtreden had. Hoewel u heel dit verbond of deze wet misschien gedurende een lange tijd, tien, twintig, veertig, zestig jaar vervuld heeft, zult u door dit verbond toch verloren gaan als u ook maar één keer uitglijdt en één van de geboden ook maar één keer verbreekt voordat u sterft. Want mijn vrienden, u moet begrijpen, dat zoals zij die onder het genadeverbond zijn er zeker door gered zullen worden, zo zullen zij die onder het werkverbond en onder de wet zijn, er zeker door verdoemd worden - als zij daarin volharden. Nogmaals, u moet in aanmerking nemen dat deze wet niet alleen woorden en daden veroordeelt, maar daarnaast ook de bevoegdheid heeft om de geheimste gedachten van het slechte hart te veroordelen. Al zou u geen enkel kwaad woord spreken, niet vloeken, liegen, schertsen, huichelen, of enig ander woord gebruiken dat neigt of smaakt naar de zonde en er zou toch per ongeluk één ijdele gedachte door uw hart zou gaan, één enkele gedachte in uw hele leven dan zou de wet er de vinger bij leggen, u beschuldigen en u er om veroordelen. Zo is het ook met de andere geboden. Als er ook maar in de geringste mate één kwade gedachte tegen God of mensen door u heen zou gaan – door anderen of uzelf misschien niet eens opgemerkt - zou de wet u hierom te grazen nemen en zal het, omdat het de macht en het gezag heeft, je daarom veroordelen en ter dood laten brengen.
John Bunyan (1628–1688) stond bekend als de ketellapper van Elstow. Bunyan onderging een radicale bekering en werd een voorname Puriteinse prediker. Toen zijn populariteit groeide, werd Bunyan steeds meer het doelwit van laster en smaad. Uiteindelijk werd hij gevangen genomen. Tijdens zijn tijd in de gevangenis is hij aan zijn bekendste werk begonnen: The Pilgrim's Progress (De Christenreis), waarvan de eerste druk in 1678 verscheen.
Bron: Het gedicht ‘Upon the Ten Commandments’ komt uit ‘A Book for Boys and Girls, or, Country Rhymes for Children’ (London: Elliot Stock, 1890). Het citaat is afkomstig uit ‘The Doctrine of the Law and Grace Unfolded’ in The Works of that Eminent Servant of Christ Mr. John Bunyan, Volume 3 (Edinburgh: Sands, Murray & Cochran, 1769), 245–247.
Nadere informatie: ‘Revelation’ in Concise Theology, by J. I. Packer.

Gebed Kinderen

Onze God en Heere, help ons door Uw genade om Uw geboden elke dag meer en meer te leren kennen en help ons om ernaar te leven. Bewaar onze harten steeds voor nalatigheid of ondankbaarheid. Help ons om nooit te zoeken naar andere goden, maar ons vast te klampen aan U alleen, onze enige God. Amen.
U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beelden maken. U zult de Naam van de HEERE, uw God, niet misbruiken. Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken. U zult niet begeren.
    Deel vraag en antwoord met uw vrienden.
    Vorige vraag Q8 Vorige vraag
    Vorige vraag