Welke hoop houdt het eeuwige leven voor ons in?


Het herinnert ons eraan dat deze huidige, gevallen wereld niet alles is wat er bestaat; spoedig zullen wij met God leven en zullen we voor altijd gelukkig met Hem zijn in de nieuwe stad, in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde, waar wij volledig en voor altijd bevrijd zullen zijn van alle zonden en vernieuwde, opgestane lichamen zullen hebben in een vernieuwde, herstelde schepping.


Openbaring 21:1-4

1 En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer. 2 En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit den hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is. 3 En ik hoorde een grote stem uit den hemel, zeggende: Ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen en hun God zijn. 4 En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn; noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn weggegaan.

Gebed Volwassenen

Aan Hem nu, die de Gemeente door Zijn eigen bloed heeft gekocht, Die wandelt in het midden van de zeven gouden kandelaren, en tedere zorg uitoefent over de zwakste en geringste van Zijn kudde; aan Hem wil ik nu echt mijn kracht, mijn leven, mijn alles besteden, om te worden gebruikt zoals en zolang, als zijn onfeilbare wijsheid zal bepalen en voorschrijven. En de Heere geve dat ik barmhartigheid mag verkrijgen om getrouw te zijn. En daar het zo is dat ik in Hem verlang te worden gevonden bij het laatste oordeel van de wereld; ga ik dus nederig voort in Zijn naam. O mijn God! mijn dierbare Verlosser! mijn oneindige, eeuwige Alles! Laat mijn eigen ziel voor altijd kostbaar zijn in Uw ogen! En geef dat wij uiteindelijk, na de uitoefening van veel vurige, wederzijdse liefde, en het genieten van vele geestelijke vertroostingen in deze Uw lagere gewesten, mogen aankomen in die gelukzalige sfeer, waar de liefde volmaakt is, en de vreugde voor eeuwig; waar gezangen van heilige verwondering en liederen van de meest toegewijde lof ononderbroken en eeuwig onze bezigheid zullen zijn! Amen en Amen.

Commentaar

De Schrift begint met de oorspronkelijke schepping van het heelal en eindigt in de laatste hoofdstukken met de schepping van een nieuw heelal. En daartussen wordt het vooruitzicht overschaduwd door deze Alfa en Omega, dit Begin en Einde. De eerste openlijke uitdrukking hiervan is het woord van God in Jesaja 65: "Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde" (vers 17). Toen sprak Jezus zelf over de paliggenesia, letterlijk 'wedergeboorte', maar door andere bijbelvertalingen ook wel vertaald als "de vernieuwing van alle dingen" (Matth. 19:28). In de rest van het Nieuwe Testament zinspelen de drie belangrijkste apostelen en schrijvers, Paulus, Petrus en Johannes, allen op hetzelfde thema. Paulus schrijft dat de hele schepping op een dag bevrijd zal worden van onderworpenheid aan pijn en verval (Rom. 8:18-25). Petrus profeteert dat het huidige uitspansel zal worden vervangen door een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, die het verblijf zullen zijn van de gerechtigheid en de vrede (2 Petr. 3:7-13). Vervolgens schrijft Johannes dat hij dezelfde vernieuwing zag, samen met de komst van het nieuwe Jeruzalem, nederdalend uit den hemel van God (Openbaring 21:1-2). En in hetzelfde hoofdstuk schrijft Johannes dat de volken en de koningen van de aarde hun heerlijkheid in die stad zullen brengen, ofschoon "Al wat onrein is, zal er nooit binnenkomen” (Openb. 21:27). We moeten voorzichtig zijn met onze interpretatie van deze verzen, maar ze lijken te betekenen dat de menselijke cultuur niet volledig wordt vernietigd, maar, eenmaal gereinigd van iedere smet van het kwaad, zal behouden worden om het Nieuwe Jeruzalem te verfraaien. Kortom, net als in de wederopstanding van het lichaam zal evenzo in de vernieuwing van het heelal het oude niet allemaal vernietigd worden, maar worden getransformeerd. Dit is onze levende hoop door de wederopstanding van Jezus Christus uit de doden.
John Stott (1921-2011) is een Engels Anglicaanse predikant die gedurende vele jaren gediend heeft als rector aan de All Souls Church in Londen. Stott was een van de belangrijkste ontwerpers van het Lausanne Covenant (1974). Hij schreef veel boeken waaronder Why I Am a Christian en The Cross of Christ. Bron: Through the Bible, Through the Year: Daily Reflections from Genesis to Revelation (Grand Rapids: Baker, 2006), 285. Verder lezen: “Heaven” in A Faith to Live By geschreven door Donald Macleod.

Gebed Kinderen

Oneindige, eeuwige Verlosser God, die de kerk gekocht heeft met Uw eigen bloed, we willen onze kracht, ons leven, ja alles aan U toewijden. Onze God en onze aanbeden Verlosser, wij danken U voor onze eeuwige hoop - dat we bij U zullen wonen en altijd van U zullen genieten. Wij prijzen U voor de nieuwe stad waar de liefde volmaakt zal zijn, waar we gezangen en lofliederen zullen zingen voor U, en waar Uw heerlijkheid onze ononderbroken en eeuwige vreugde zal zijn! Amen.
Dat wij met God leven en zullen we voor altijd gelukkig met Hem zijn in de nieuwe stad, in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde, waar wij voor altijd bevrijd zullen zijn van alle zonden in een vernieuwde, herstelde schepping.
    Deel vraag en antwoord met uw vrienden.
    Vorige vraag Q52 Vorige vraag
    Vorige vraag