Wat voor nut heeft de hemelvaart van Christus voor ons?


Christus is om onzentwil lichamelijk opgevaren, net zoals Hij lichamelijk voor ons naar de aarde gekomen is, en Hij pleit nu voor ons bij Zijn Vader, een plaats voor ons bereidend en Hij heeft ons ook Zijn Geest gestuurd.


Romeinen 8:34

Wie is het, die verdoemt? Christus is het, Die gestorven is; ja, wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook ter rechterhand Gods is, Die ook voor ons bidt.

Gebed Volwassenen

Wij loven U, wij verheerlijken U, onze barmhartige God en genadige Verlosser! Onze zielen hebben nu een toevlucht voor Uw wrekende toorn. Uw belofte is zeker, de satan en de wereld, en de dood, zijn overwonnen; onze Heere is opgestaan, Hij is opgestaan, en wij zullen opstaan door Hem. O dood! waar is uw prikkel? O graf! waar is uw overwinning? Onze Verlosser is opgevaren naar Zijn Vader en onze Vader, naar Zijn God en onze God, en wij zullen opvaren! In deze Handen mogen wij onze zielen leggen, wanneer we dit leven verlaten. Ons Hoofd is verheerlijkt en het is Zijn belofte dat we bij Hem zullen zijn waar Hij nu is, om Zijn glorie te zien. Daartoe heeft Hij ons verzegeld met Zijn Heilige Geest. Wij waren dood in de zonden en Hij heeft ons weer levend gemaakt. Wij waren in het duister door onwetendheid en ongeloof en Hij heeft ons verlicht. Wij waren goddeloos en vleselijk, verkocht onder de zonde en Hij heeft onze wil geheiligd. We prijzen en verheerlijken deze Geest van leven, en met Hem de Vader en de Zoon, van wie Hij gezonden is, om het leven te zijn, het licht, en de liefde voor onze dode, duistere en ontrouwe zielen. Wij zijn geschapen, verlost en geheiligd tot Uw heilige liefde, Uw aanbidding en Uw dienst: O, laat dit toch de ware aard van onze zielen zijn, de bezigheid en het vermaak van heel ons leven! O, vervolmaak Uw zwakke en smachtende genadegaven in ons, dat onze aanbidding en liefde nog volmaakter mag zijn! O, breng ons dichter bij U in geloof en liefde, opdat we beter toegerust mogen zijn tot de hemelse dienst in Uw aanbidding! Bereid ons allen voor op die wereld van vrede waar de eendracht van de algehele liefde en aanbidding nooit verstoord zal worden door zonden, of verdriet, of angst of tweedracht, maar voor eeuwig volmaakt zal zijn tot onze vreugde en tot Uw heerlijkheid. Amen.

Commentaar

Gegroet de dag die Hem ziet togen Ontrukt aan ons verlangend’ ogen! Christus een tijd den sterv’ling gegeven Vaart ten hemel waar Hij is ten leven! Daar wacht de overwinning vol grootsheid Hoofd omhoog, poorten der eeuwigheid Onthul dat stralend’ tafereel breed Zorg dat u, uw Koning welkom heet! Omcirkeld met kracht der Cherubijnen Hun triomferend’ Heer, wij de Zijnen Verwinnaar Die dood en zond’ bestreed Zorg dat u, uw Koning welkom heet! Schoon de hoogste heemlen Hem welkom heten Zal hij d’ aard waarvan Hij houdt niet vergeten Al keert Hij terug naar Zijne troon Toch blijft Hij de Mensenzoon. Zie, Hij heft zijn handen naar omhoog! Zie, van Zijn liefde is hun betoog! Luister, Zijn genadig’ lippen besteden Zegeningen aan Zijn kerk hier beneden! Nog steeds pleit Hij voor ons, Zijn dood; Heersend, bemidd’lend onze nood; Hij bereid voor ons een plaats vlakbij Hemzelf Voorbode van de mens in ‘t hemels gewelf. (Zullen we ooit tegen U zeggen,) Heer, Hier komen onze gedachten op neer, Zie Uw trouwe dienaars nu! Eeuwig opkijkend naar U! Geef ons, ook al bent U uit ons zicht Hoog boven zelfs het felle zonlicht Geef dat onze harten tot U mogen gaan. U volgend tot voorbij waar de sterren staan. Mogen wij ons altijd hoger wagen, Op de vleugels van Uw liefd’ gedragen; Uitziend naar wanneer ons Heer zal komen, Verlangend, snakkend om thuis te komen. Daar zullen we met U zijn tot in eeuwigheid, Als deelgenoten delen in Uw majesteit; Daar Uw aangezicht onbedekt aanschouwen, Onze Hemel der heem’len in U bouwen.
John Wesley (1703–1791). Een Brits predikant en theoloog, John is, samen met zijn broer Charles, de grondlegger van de Britse Methodistenbeweging. Hij reisde doorgaans te paard en preekte dagelijks twee of drie keer. Men zegt dat Wesley meer dan 40.000 preken uitgesproken heeft. Hij was eveneens een beroemd schrijver van liederen. Bron: “Hymn for Ascension-Day” in The Poetical Works of John and Charles Wesley, by John Wesley, Charles Wesley, arranged by George Osborn, Volume 1 (London: Paternoster, 1868), 187–188. Verder lezen “Ascension” in Concise Theology, by J. I. Packer.

Gebed Kinderen

Onze Heer is opgestaan en wij zullen opstaan door Hem! Onze Redder is opgevaren en wij zullen opvaren! Opgestane en verheerlijkte Heer, we danken U dat we bij U zullen zijn en Uw heerlijkheid mogen zien. Wij waren dood door de zonden en U maakte ons levend. Wij werden geschapen en verlost en worden geheiligd tot Uw liefde, aanbidding en dienst—help ons U meer lief te hebben, te prijzen en te dienen. We bidden U: pleit voor ons. Zend ons Uw Geest. Breng ons dichter bij U. Bereid ons voor op de wereld die komen gaat, waar alles eeuwig volmaakt zal zijn tot onze vreugde en Uw roem. Amen.
Christus pleit nu voor ons bij Zijn Vader en Hij heeft ons ook Zijn Geest gestuurd.
    Deel vraag en antwoord met uw vrienden.
    Vorige vraag Q51 Vorige vraag
    Vorige vraag