Wat betekent de opstanding van Christus voor ons?


Christus overwon de zonde en de dood door lichamelijk op te staan uit de dood, zodat een ieder die in Hem gelooft, opgewekt wordt tot een nieuw leven op deze wereld en eeuwig leven op de nieuwe aarde.

Zoals wij op een dag opgewekt zullen worden, zo zal deze wereld op een dag hersteld worden,maar zij die niet vertrouwen op onze Heere Jezus Christus zullen opgewekt worden tot de eeuwige dood.

 


1 Thessalonicenzen 4:13-14

13 Doch, broeders, ik wil niet, dat gij onwetende zijt van degenen, die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen, die geen hoop hebben. 14 Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen, die ontslapen zijn in Jezus, weder brengen met Hem.

Gebed Volwassenen

Geef, almachtige God, daar we al vol hoop op de drempel staan van onze eeuwige erfenis, en omdat we weten dat er een woning voor ons gereedgemaakt is in de hemel nadat Christus daar ontvangen werd, Die ons Hoofd en de Eersteling van onze redding is: geef dat we steeds meer mogen vorderen op de weg van Uw heilige roeping tot dat wij uiteindelijk ons doel zullen bereiken en zo van die eeuwige vrede mogen genieten waarvan U ons al hebt laten proeven in dit leven, door diezelfde Christus, onze Heer. Amen.

Commentaar

De meest grootse steden op aarde, hoe prachtig hun gebouwen ook zijn, staan toch nog met hun fundering in het stof en hun straten zijn vies en verontreinigd en bedoeld om met de voeten betreden te worden; maar alleen de straten al van deze hemelse stad zijn van puur goud, doorzichtig glas gelijk, haar funderingen zijn gemaakt van edelstenen en haar poorten van parels. Er zijn veel grondbeginselen die strijdig zijn met de liefde. Deze maken van deze wereld een stormachtige zee. Egoïsme, afgunst, wraak, jaloezie en soortgelijke hartstochten houden het leven op aarde constant in beroering. Maar o, wat een rust en vrede heerst er in die wereld die de God van vrede en liefde vult met Zijn eigen genadige aanwezigheid, waar het Lam van God leeft en regeert, het vullend met de helderste en heerlijkste zonnestralen van Zijn liefde; waar niets is dat je van streek kan maken of aanstoot kan geven en waar geen wezen of voorwerp te zien is dat niet omringd wordt door volmaakte beminnelijkheid en heerlijkheid. Waar geen vijand is en geen vijandschap; maar volmaakte liefde in ieder hart en naar ieder wezen; waar volmaakte harmonie heerst tussen al haar inwoners, niemand benijdt de ander, maar iedereen verheugt zich in de blijdschap van de ander. Waar de liefde altijd wederzijds is en ten volle beantwoord wordt; waar geen huichelarij of veinzerij is, maar volmaakte eenvoud en oprechtheid; waar geen trouweloosheid of ontrouw, wispelturigheid of jaloersheid in welke vorm dan ook zijn. Waar geen verdeeldheid is door verschillende opvattingen of belangen, maar waar iedereen in die heerlijke en liefhebbende samenleving innig en hemels aan elkaar verwant is en iedereen aan elkaar zal toebehoren, en een ieder zich zal verheugen over de ander in totale welvaart en rijkdom, eer, zonder enige ziekte of smart, vervolging, droefheid, of een vijand die hen kwaad wil doen, of zonder bemoeials die jaloersheid en onbegrip zaaien of die de volmaakte, heilige en gezegende vrede die regeert in de hemel zullen bederven.
Jonathan Edwards (1703–1758) was een koloniaalse Amerikaanse prediker, theoloog en filosoof. Edwards werd pastor van zijn kerk in Northampton, Massachusetts in 1726. Hij is wijd bekend vanwege zijn bekende preek ‘Zondaren in de Hand van een toornig God’ alsmede zijn vele boeken zoals ‘Het doel waarvoor God de wereld maakte’ en ‘Een verhandeling betreffende religieuze genegenheden’. Edwards stierf aan een inenting tegen de kinderpokken kort na het beginnen van zijn voorzitterschap aan het College of New Jersey (later Princeton University). Bron: the sermon “Heaven, a World of Love”, available from www.biblebb.com/files/edwards/charity16.htm Verder lezen “Resurrection” and “General Resurrection” in Concise Theology, by J. I. Packer.

Gebed Kinderen

Almachtige God, wij danken U dat wij al zijn verhoogd tot een nieuw leven in deze wereld en dat we kunnen uitzien naar het eeuwige leven in de komende wereld, omdat Christus heeft getriomfeerd over de zonde en de dood. Wij bidden of U ons wilt helpen om te leven voor uw glorie totdat we onze eeuwige erfenis zullen bereiken. Dank U wel dat, als gevolg van de dood en opstanding van Christus, wij nu en in de eeuwige heerlijkheid kunnen genieten van een nieuw leven. Amen.
Christus overwon de zonde en de dood, zodat een ieder die in Hem gelooft, opgewekt wordt tot een nieuw leven op deze wereld en eeuwig leven op de nieuwe aarde.
    Deel vraag en antwoord met uw vrienden.
    Vorige vraag Q50 Vorige vraag
    Vorige vraag