Wat is de kerk?


God kiest en bewaart een gemeenschap voor zichzelf, uitverkoren voor het eeuwige leven, verenigd in geloof, die samen van Hem houden, Hem volgen, van Hem leren en Hem aanbidden.God zend deze gemeenschap uit om het evangelie te verkondigen en een voorafschaduwing te zijn van het Koninkrijk van Christus, door de kwaliteit van hun samenleving en hun liefde voor elkaar.

 


2 Thessalonicenzen 2:13

Maar wij zijn schuldig altijd God te danken over u, broeders, die van den Heere bemind zijt, dat u God van den beginne verkoren heeft tot zaligheid, in heiligmaking des Geestes, en geloof der waarheid;

Gebed Volwassenen

Mijn dagelijks gebed, waarde broeders, zal zijn - in de tijd waarin we enerzijds zien dat zovelen de waarheid verlaten en er zich tegen keren, en anderzijds een enorme onverschilligheid tegenover de dingen van God die zovelen gevangen houdt; er blijven er zo weinig over, die in hun geslachten bruikbaar gemaakt worden tot de dienst van God door het samengaan van ijver voor de Waarheid en een gave tot de verdediging ervan - dat je hulp van boven mag verwachten en bemoediging om je door alle beschikbare middelen te laten aansporen om de geur van het evangelie van Christus te verspreiden buiten je grenzen, en je voortdurend in te spannen zodat de waarheden van God niet afgedankt worden, noch door mensen met de voeten getreden worden. Dat je ondanks alle tegenstand, minachting, hoon, of wat je ook allemaal tegen mag komen je niet zult versagen of vermoeid zult raken; of op een zijspoor gezet wordt door verdorven geflirt met dwalingen en valse leer ... maar dat je dicht bij de gezonde leer mag blijven en dat je mag beantwoorden aan de aard van de leer van het Evangelie, waarin je bent gevormd, en dat jullie mogen schijnen als lichten, in het midden van een krom en verdraaid geslacht; wetend dat het nog maar een korte tijd duurt. Hij Die beloofd heeft te komen, zal komen en zal niet talmen; ja, kom, Heere Jezus, kom!

Commentaar

Mijn broeders, laat me dit zeggen, wees te allen tijde als Christus. Volg Hem na in het openbaar. Het leven van de meesten van ons speelt zich af in een soort van openbaarheid, velen van ons zijn geroepen om elke dag te werken voor onze medemensen. Er wordt naar ons gekeken; onze woorden worden gehoord; onze levens worden onderzocht en geanalyseerd. De wereld bekijkt ons met arendsogen, met argusogen observeert zij alles wat we doen, en scherpe critici zitten boven op ons. Laten wij het leven van Christus in het openbaar leven. Laten we er voor zorgen dat we onze Meester presenteren en niet onszelf — zodat we kunnen zeggen: “Het is niet langer ik die leef, maar Christus die in mij leeft.” Let er op dat je deze houding ook de kerk mee in neemt. Wees ook in de kerk als Christus. Hoeveel zijn er niet onder jullie die een voorrangspositie zoeken? Hoeveel proberen er niet hun waardigheid hoog te houden en macht uit te oefenen op hun medechristenen, in plaats van zich te herinneren dat het de fundamentele regel is in al onze kerken dat daar alle mensen gelijk zijn — gelijk als broeders, en om als zodanig aanvaard te worden. Draag dan de Geest van Christus uit, in je kerken, waar je ook bent; laat je medebroeder en medezuster van je kunnen zeggen: “Hij is bij Jezus geweest.”
Charles Haddon Spurgeon (1834–1892) is een Engelse baptisten predikant. Spurgeon werd op 20 jarige leeftijd predikant van de Londense New Park Street Church (later Metropolitan Tabernacle). Hij preekte vaak aan meer dan 10.000 mensen zonder elektronische versterking. Spurgeon was een productief schrijver en zijn gedrukte werken zijn omvangrijk; tot zijn sterven preekte hij ongeveer 3.600 preken en gepubliceerde 49 delen commentaren, redes, liederen en gebeden. Bron: the sermon “Christ’s People—Imitators of Him” in Sermons of the Rev. C. H. Spurgeon (New York: Sheldon, Blakeman & Co.,1858), 263–264. Verder lezen “Church” and “The Kingdom of God” in Concise Theology, by J. I. Packer.

Gebed Kinderen

Heere God, wij bidden voor de vele mensen om ons heen die U afwijzen of negeren. Wij bidden voor hen die niet van U en Uw kerk houden. Wij bidden U, wilt U naar hen toe gaan en hen helpen. En we bidden voor onszelf, help ons om anderen te vertellen over Jezus Christus. Help ons, als kerk, elkaar lief te hebben, en om meer van uw waarheid en uw Woord te leren. Help ons samen om U lief te hebben, U te aanbidden, en U te dienen zodat anderen uw kerk zullen zien en tot U getrokken zullen worden, de enige ware en levende God. Amen.
Een gemeenschap uitverkoren voor het eeuwige leven, verenigd in geloof, die samen van Hem houden, Hem volgen, van Hem leren en Hem aanbidden.
    Deel vraag en antwoord met uw vrienden.
    Vorige vraag Q48 Vorige vraag
    Vorige vraag