Voegt het heilig Avondmaal iets toe aan het verzoenende werk van Christus?


Nee, Christus stierf eens voor altijd. Het Heilig Avondmaal is een verbondsmaaltijd om het verzoenende werk van Christus te vieren, zoals het ook een middel ter versterking van ons geloof is als we zien op Hem, en een voorproefje van het toekomstige feest. Maar degenen die deelnemen met verstokte harten, eten en drinken een oordeel over zichzelf.


1 Petrus 3:18

18 Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden, Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen; Die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door den Geest;

Gebed Volwassenen

O U genadige en eeuwig gezegende God, “die ons voor Uzelf gemaakt heeft”, en ons met U verzoend heeft door het bloed van Uw geliefde en enige Zoon, wij zijn door alle banden met U verbonden. We zijn ons ervan bewust dat “wij onszelf niet toebehoren; en dat wij, gekocht tegen een prijs, U de glorie moeten brengen met ons lichaam en geest, die U toebehoren”. Wij verlangen er nu naar ons aan U te wijden en nu we in Uw directe aanwezigheid verkeren ons eraan te verbinden, “niet langer voor onszelf te leven maar voor Hem die voor ons gestorven en weer is opgestaan”. Mogen we deze eed nooit vergeten, of ook maar voor een moment er strijdig mee handelen! Wij erkennen vandaag dat U onze God bent; en we geven onszelf over aan U als Uw volk; en we verlangen ernaar dat U ons volledig zult heiligen; en dat heel onze geest, lichaam en ziel zonder blaam bewaard moge worden tot de komst van onze Heer Jezus Christus.

Commentaar

Laten we er voor zorgen dat we nooit vergeten dat het heilig Avondmaal ons niet gegeven is als middel tot bekering of rechtvaardiging. Het is nooit bedoeld om genade te geven waar al geen genade is, of te zorgen voor vergeving wanneer men niet reeds uit de vergeving leeft. Het kan onmogelijk zorgen voor wat er aan ontbreekt wanneer het berouw naar God toe afwezig is en er geen geloof is in de Heere Jezus Christus. Het is een sacrament voor boetvaardigen en niet voor onboetvaardigen , - voor gelovigen en niet voor ongelovigen, - voor bekeerden en niet voor onbekeerden. De onbekeerde mens die zich inbeeldt dat hij een kortere weg naar de hemel kan bewandelen door deel te nemen aan het Avondmaal zonder de bekende weg te betreden van berouw en geloof, zal op een dag tot zijn eigen schade ervaren dat hij compleet bedrogen is. Het heilig Avondmaal was bedoeld om de genade die een mens al heeft te vergroten en te helpen en niet om de genade te schenken die hij niet heeft. Het was zeker nooit bedoeld als middel om vrede te sluiten met God, om te rechtvaardigen of te bekeren. De eenvoudigste verklaring die een oprechte deelnemer aan het Avondmaal ervan mag verwachten is de versterking en verfrissing van zijn ziel. En een duidelijker zicht op Christus en Zijn verzoening, een duidelijker zicht op alle bedieningen die Christus vervult als onze Middelaar en Voorspraak, een duidelijker zicht op de volledige verlossing die Christus voor ons verworven heeft door Zijn plaatsvervangende dood aan het kruis, een duidelijker zicht op onze volledige en volmaakte aanname in Christus door God. En vernieuwde redenen voor een diep berouw over onze zonden, vernieuwde redenen voor een levend geloof, vernieuwde redenen om te streven naar een heilig, toegewijd en Christus-gelijkvormig leven, --dit zijn enkele van de belangrijkste beloningen die een gelovige met zekerheid mag verwachten te ontvangen van zijn aangaan aan ’s Heeren dis. Hij die de wijn drinkt en het brood eet met de juiste gedachten zal merken dat hij in een nauwere gemeenschap met Christus getrokken wordt, zal voelen dat hij Hem beter leert kennen en Hem beter leert begrijpen. Door het eten van het brood en het drinken uit de beker, zal zo iemand ervaren dat zijn berouw verdiept is, zijn geloof is toegenomen, zijn kennis vergroot en zijn gewoonte om heilig te leven is versterkt. Hij zal zich meer van de “echte aanwezigheid” van Christus in zijn hart bewust zijn. Door het brood in geloof te eten zal hij een intiemere gemeenschap met het lichaam van Christus voelen. Door de wijn in geloof te drinken zal hij een intiemere gemeenschap met het bloed van Christus voelen. Hij zal duidelijker voor ogen hebben wat Christus voor hem betekent en wat hij voor Christus betekent. Hij zal een dieper begrip hebben van wat het betekent dat hij “één is met Christus en Christus één met hem.” Hij zal voelen dat de wortels van het geestelijke leven van zijn ziel bevloeid werden, het werk van genade in zijn hart tot stand gebracht, opgebouwd en voortgezet werd. Al deze dingen mogen dwaas lijken en klinken in de oren van een natuurlijk mens, maar voor een waar Christen zijn deze dingen licht, gezondheid, leven en vrede.
John Charles Ryle (1816–1900) was de eerste Anglicaanse bisschop van Liverpool. Ryles aanstelling was een aanbeveling van minister-president Benjamin Disraeli. Naast schrijver en pastor was hij een atleet die roeide en cricket speelde voor Oxford University. Hij was eveneens verantwoordelijk voor het bouwen van meer dan veertig kerken. Bron: “Thoughts on the Supper of the Lord” in Principles for Churchmen(London: William Hunt, 1884), 267 – 270. Verder lezen “The Lord’s Supper” in A Faith to Live By, by Donald Macleod.

Gebed Kinderen

Genadige God, U hebt ons geschapen voor Uw glorie en U hebt ons verlost door het bloed van Uw enige Zoon. Wij behoren U toe. Niets kan worden toegevoegd aan het verzoenende werk van Uw geliefde Zoon. We weten dat we niet onszelf toebehoren en we willen U verheerlijken, omdat wij gekocht zijn met het kostbare bloed van Uw Zoon. U bent onze God en wij zijn Uw kinderen: en we willen niet voor onszelf leven, maar leven voor Christus die voor ons gestorven en opgewekt is. Gedenk ons! Help ons! Amen.
Nee, Christus stierf eens voor altijd.
    Deel vraag en antwoord met uw vrienden.
    Vorige vraag Q47 Vorige vraag
    Vorige vraag