Wat is het heilig Avondmaal?


Christus gaf alle Christenen de opdracht het brood te eten en van de beker te drinken in dankbare herinnering aan Hem en Zijn dood.Met het Avondmaal vieren we de aanwezigheid van God in ons midden; het brengt ons in gemeenschap met God en met elkaar en onze ziel wordt gevoed en gekoesterd. Het wijst ook vooruit naar de dag waarop we met Christus zullen eten en drinken  in Zijn Vaders koninkrijk.

 


1 Korinthe 11:23-26

23 Want ik heb van den Heere ontvangen, hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in den nacht, in welken Hij verraden werd, het brood nam; 24 En als Hij gedankt had, brak Hij het, en zeide: Neemt, eet, dat is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt; doet dat tot Mijn gedachtenis. 25 Desgelijks nam Hij ook den drinkbeker, na het eten des avondmaals, en zeide: Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in Mijn bloed. Doet dat, zo dikwijls als gij dien zult drinken, tot Mijn gedachtenis. 26 Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten, en dezen drinkbeker zult drinken, zo verkondigt den dood des Heeren, totdat Hij komt.

Gebed Volwassenen

Aan U, Heere, aan U dragen we ons leven en hoop op, liefhebbende Heere, we roepen U aan, en bidden en smeken U: Maak ons waardig om deel te nemen aan deze tafel met een rein geweten, tot kwijtschelding van zonden, vergeving van onze overtredingen, tot gemeenschap met de Heilige Geest, tot erfenis van het Koninkrijk de hemelen, tot vrijmoedigheid om tot U te komen, en niet tot veroordeling of verdoemenis. En maak ons waardig, Heere, dat wij U de hemelse God als Vader vrijmoedig durven aanroepen.

Commentaar

Het Avondmaal is met opzet door de Koning der heiligen gegeven aan Zijn kinderen om de vermoeiden te verfrissen en de treurige zielen weer blij te maken. De avond voor Zijn bittere dood, stelde Hij dit sacramentele feest in! Hij liet zijn leerlingen aanzitten met Hem, en toen ze hadden deelgenomen aan het Pascha, het sacrament van de belofte, en hadden geproefd van de oude wijn, gaf hij ze van de nieuwe, namelijk het sacrament van het betere verbond, en van het vollere evangelie van genade. Hij leerde hen dat Zijn dood het leven voor hen betekent, en wat Zijn bitterste lijden is hun feest is, en Zijn verdriet hun vreugde. Het geslachte Lam van God, ons Pascha dat voor ons was geofferd, dat de zonden van de wereld wegneemt, was het aangename voedsel dat Hij hen hier als sacrament Zelf aanbood, en de volgende dag daadwerkelijk voor hen als offer gaf. O, wat worden ons hier schatten van genade voorgesteld in een sacrament! Hier hebben we gemeenschap met een verzoende God en worden in zijn aanwezigheid gebracht door de grote Verzoener. Hier hebben we gemeenschap met onze gezegende Verlosser, die gekruisigd en verheerlijkt is en die ons wordt aangeboden als onze levendmakende Hoofd die ons redt en kracht geeft. Hier hebben we gemeenschap met de Heilige Geest, die de vruchten van de verzoening op onze zielen toepast, ons naar de Zoon toe trekt, en licht, leven en kracht overbrengt van Hem op ons; Zijn genade in ons laat toenemen en er voor zorgt dat we eruit gaan handelen. Hier hebben we gemeenschap met het lichaam van Christus, Zijn geheiligde volk, de erfgenamen van het leven. De verzegelde boodschap van Gods verzoening met ons, een verzegelde vrijspraak van al onze zonden en een verzegelde belofte van eeuwig leven. Het sacrament dat deze boodschap overbrengt, is lieflijk. En ofschoon we in deze eenvoudige vergadering van onvolmaakte heiligen, slechts in een spiegel kunnen kijken en slechts een klein en onvolmaakt voorproefje kunnen hebben van de glorierijke dingen die wij in hoop verwachten; toch is dit meer dan aarde en vlees kunnen voortbrengen en het is het grootste genot, wat hiermee wordt onthuld, bezegeld en waar het voor staat.
Richard Baxter (1615–1691) is een Engelse Puritein. Baxter diende als veldprediker in het leger van Oliver Cromwell en als predikant in Kidderminster. Toen James II werd afgezet, werd hij vervolgd en voor 18 maanden gevangen gezet. Hij bleef preken en schreef op dat moment het volgende: "Ik preekte alsof ik zeker wist dat ik nooit meer zou preken, en als een stervende man aan stervende mensen." Naast zijn theologische werken was hij een dichter en liederen-schrijver. Hij schreef ook zijn eigen Family Catechism. Bron: “A Saint or a Brute” in The Practical Works of Richard Baxter, Volume 10 (London: Paternoster, 1830), 316–320. Verder lezen “The Lord’s Supper” in Concise Theology, by J. I. Packer.

Gebed Kinderen

Heer, we kijken naar U voor leven en hoop. En wij bidden dat U ons gereed wilt maken om deel te nemen aan het heilig Avondmaal. Wij willen uw Zoon gedenken, wiens lichaam voor ons aan het kruis werd gebroken en wiens bloed voor ons aan het kruis werd vergoten. Amen.
Christus gaf alle Christenen de opdracht het brood te eten en van de beker te drinken in dankbare herinnering aan Hem en Zijn dood.
    Deel vraag en antwoord met uw vrienden.
    Vorige vraag Q46 Vorige vraag
    Vorige vraag