Wordt bij de doop met het water ook de zonde zelf weggewassen?


Nee, alleen het bloed van Christus en de vernieuwing door de Heilige Geest kan ons schoonwassen van onze zonde.


Lukas 3:16

Ik doop u wel met water; maar Hij komt, Die sterker is dan ik, Wien ik niet waardig ben den riem van Zijn schoenen te ontbinden; Deze zal u dopen met den Heiligen Geest en met vuur;

Gebed Volwassenen

Onze Vader. We komen tot U en bidden of U ons, om Jezus wil, en om de verdienste van het bloed dat eens voor velen vergoten is tot vergeving van zonden, alle overtredingen uit het verleden volkomen zou willen vergeven. O God, wis al onze zonden uit als een damp, en laat ze nooit meer gezien worden. Schenk ons ook dat woord van vrede, welke toegepast door de Heilige Geest, ons belooft dat wanneer we door het geloof gerechtvaardigd zijn, wij vrede mogen hebben met God door Jezus Christus, onze Heere. Laat ons vergeven zijn en laat ons dit weten, laat er geen twijfel in ons hart achter blijven wat betreft onze verzoening met God, maar mogen we door een vaste en volle zekerheid, gebaseerd op het geloof in het volbrachte werk van Christus, staan als mannen en vrouwen die vergeving hebben ontvangen en tegen wie voor eeuwig geen overtredingen meer genoemd zullen worden. En dan, Heere, hebben we nog een genadegave te vragen, die de zware last van ons gebed aangeeft. Dat is of U ons zou willen helpen, zo te leven als past bij vrijgesproken mensen. We hebben hier op deze wereld maar weinig tijd, want ons leven is niet meer dan een damp; binnen de kortste keren is het verdwenen; maar het is ons grootste verlangen dat we de tijd die wij hier mogen doorbrengen, doorbrengen in heilig vrees voor U, dat de genade op ons mag rusten van het begin van ons Christelijk leven tot het aardse einde ervan.

Commentaar

“Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur.” Er wordt wel gevraagd: waarom vertelde Johannes niet ook meteen dat het Christus alleen is die zielen reinigt met zijn bloed? De reden is, dat juist dit reinigen gebeurt door de kracht van de Heilige Geest en Johannes vond het genoeg om de hele werking van deze doop samen te vatten in dat ene woord Geest. De betekenis is duidelijk, dat alleen Christus alle genade schenkt en deze genade wordt afgebeeld door de uitwendige doop, want Hij is het die “het geweten besprenkelt” met Zijn bloed. Hij is het ook die de oude mens laat sterven en ons de Geest van de wedergeboorte geeft. Het woord vuur is toegevoegd als een verwijzing, en wordt toegepast op de Geest omdat die onze onreinheid wegneemt, zoals goud door vuur gelouterd wordt.
Johannes Calvijn (1509-1564) was theoloog en pastor. Calvijn werd in Frankrijk in een streng rooms-katholieke familie geboren. Calvijn werkte het grootste deel van zijn leven in Geneve en stond aan de basis van de reformatie. Hij schreef de Institutie van de christelijke godsdienst (van waaruit dit citaat is genomen), de Geneefse Catechismus, evenals tal van commentaren op de Schrift. Bron: Calvin's Bible Commentaries: Matthew, Mark and Luke, Part I, translated by John King (Forgotten Books, 2007), 187. Verder lezen “Illumination” and “Regeneration” in Concise Theology, by J. I. Packer.

Gebed Kinderen

Onze Vader, wij komen tot U en bidden of U om Jezus 'wil en om Zijn vergoten bloed, al onze zonden wilt vergeven. Dank U dat wij verzoend zijn met U door Jezus Christus. Help ons dit te beseffen, en dat er in ons hart geen twijfel zal zijn over onze vergeving omdat we zeker zijn van het volbrachte werk van Christus voor ons. Wij danken U dat U vanwege Jezus, al onze zonden uitgewist heeft en dat deze nooit meer gezien zullen worden. Amen.
Nee, alleen het bloed van Christus kan ons schoonwassen van onze zonde.
    Deel vraag en antwoord met uw vrienden.
    Vorige vraag Q45 Vorige vraag
    Vorige vraag