Hoe moet het Woord van God gelezen worden?


Met ijver, voorbereiding en gebed; zodat wij het accepteren met geloof, het bewaren in ons hart, en het in praktijk brengen in ons leven.


2 Timotheüs 3:16-17

16 Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; 17 Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust.

Gebed Volwassenen

Almachtige en eeuwige God, wij bidden in de naam van Uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus. Ten eerste, stuur Uw geestelijke koninkrijk en geef een gezegende bediening door Uw Evangelie. Geef ons vrome en trouwe predikers die ons de rijkdom van Uw Goddelijke Woord in waarheid en helderheid verkondigen. Bescherm ons in Uw genade tegen verdeeldheid en ketterij. Richt Uw aandacht niet op onze ondankbaarheid waardoor we allang verdienden dat U Uw Woord van ons zou wegnemen. Straf ons niet naar de mate die wij verdienen. Opnieuw willen we U vragen ons dankbare harten te geven, dat we van Uw heilig Woord mogen houden, het hoog mogen achten, het in eerbied aan mogen horen en ons leven overeenkomstig mogen verbeteren. We bidden U dus, laat ons Uw Woord niet alleen correct begrijpen maar ook aan haar eisen voldoen door onze daden. Dat we mogen leven in overeenstemming met Uw Woord en dagelijks groeien in goede werken zodat Uw naam mag worden geheiligd, Uw koninkrijk mag komen en Uw wil gedaan mag worden. Amen.

Commentaar

Wanneer je dagelijks de Bijbel leest pas je de waarheid dan ook op jezelf toe? Wat is je motief om de Bijbel te lezen? Is het om er kennis van te hebben, zodat je anderen kan laten zien hoeveel je weet en met hen kan discussiëren, of pas je de waarheid eruit toe op je eigen leven? Zeg terwijl je leest, tegen jezelf: 'Dat ben ik! Wat heeft de tekst mij te vertellen?' Sta de Bijbel toe je te onderzoeken anders is het lezen ervan heel gevaarlijk. Er bestaat de mogelijkheid dat hoe meer je van de Bijbel weet hoe gevaarlijker het voor je is, als je deze kennis niet op jezelf toepast. We moeten Gods waarheid op onszelf toepassen en er nederig door worden. We moeten erg oppassen dat we er niet alleen in theorie over praten, zonder ons te bekommeren over de toepassing ervan in ons eigen leven. Mensen oordelen Christus door naar jou en mij te kijken. Ze zeggen, 'kijk naar die Christenen, ze praten mooi zolang de zon schijnt, de zaken goed gaan en er geen problemen zijn in hun gezin, maar zodra er iets misgaat blijken ze niets meer te hebben, zijn ze erger dan de meeste niet Christenen. Is dat het Christendom? Ze trekken totaal logische en totaal eerlijke conclusies.
David Martyn Lloyd-Jones (1899-1981) was een arts uit Wales en een protestantse predikant. Lloyd-Jones is het best bekend van de dertig jaren dat hij het preekte en onderwees in de Westminster Chapel in Londen. Hij heeft vele maanden, zelfs jaren, besteed om een bijbelboek vers voor vers te verklaren. Zijn meest bekende publicatie is waarschijnlijk een reeks van 14 uitgaven met commentaren op de brief Romeinen. Bron: Romans Chapters 2:1–3:20 “The Righteous Judgment of God” (Grand Rapids: Zondervan, 1989), 147–149. Verder lezen “The Interpretation of Scripture” in A Faith to Live By, by Donald Macleod. “Interpretation” in Concise Theology, by J. I. Packer.

Gebed Kinderen

Almachtige en eeuwige God, wij bidden in de naam van Uw geliefde Zoon, onze Heere Jezus Christus. Geef ons trouwe predikers die in oprechtheid over Uw Woord zullen spreken. Leer ons om Uw Woord lief te hebben en te waarderen, en het in de praktijk te brengen in ons leven. Uw naam worde geheiligd, Uw koninkrijk kome en Uw wil geschiede. Amen.
Met ijver, voorbereiding en gebed; zodat wij het accepteren met geloof, en het in praktijk brengen in ons leven.
    Deel vraag en antwoord met uw vrienden.
    Vorige vraag Q42 Vorige vraag
    Vorige vraag