Hoe luidt het Onze Vader?


Onze Vader die in de hemelen zijt, Uw naam worde geheiligd, Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede, gelijk in de hemel zo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij ook onze schuldenaren vergeven. En lijd ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het de boze.


Mattheüs 6:9

Gij dan bidt aldus: Onze Vader, Die in de hemelen zijt! Uw Naam worde geheiligd.

Gebed Volwassenen

Onze Vader Die in de Hemelen zijt, Uw Naam worde geheiligd; Uw Koninkrijk kome; Uw wil geschiede, gelijk in de Hemel als op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de Boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid.

Commentaar

Voel je je zwak en verlegen? Of twijfel je of God je gehoord heeft omdat je een zondaar bent? Houd je dan vast aan het Woord en zeg: Ook al ben ik een zondaar en onwaardig, toch heb ik het gebod van God dat me opdraagt te bidden en Zijn belofte dat Hij me genadig zal verhoren, niet om mijn verdiensten, maar omwille van onze Heere Jezus Christus. Op deze manier kun je alle gedachten en twijfel verdrijven, blijmoedig neerknielen en bidden, en daarbij je niet bekommeren om jouw waardigheid of onwaardigheid, maar om wat je nodig hebt en om Zijn Woord waarop Hij je beveelt te bouwen; vooral omdat Hij je de woorden voorgehouden en in je mond heeft gelegd en hoe je moet bidden en waarvoor, zodat je door Hem met blijdschap je gebeden opzendt en ze aan Zijn hart mag leggen, zodat Hij ze op Zijn beurt weer om Zijn verdiensten voor de Vader kan neerleggen. Het Onze Vader is zeker zoals vaak wordt gezegd het beste gebed dat ooit uitgesproken is op aarde, of dat wie dan ook kon bedenken, omdat God de Vader het ons door Zijn Zoon gegeven heeft, en het op Zijn lippen heeft gelegd; zodat wij het niet zouden wagen te betwijfelen hoezeer Hij er een behagen in schept. Hij vermaant ons direct aan het begin, zowel wat betreft Zijn gebod als Zijn belofte, in het woord: “Onze Vader”. Hij is degene die als eerbewijs van ons verlangt dat wij alles aan Hem vragen zoals een kind dat doet aan zijn vader en Hij wil dat wij het vertrouwen hebben dat Hij ons met liefde zal geven wat we nodig hebben; verder maakt er deel van uit, dat wij er trots op zijn Zijn kinderen te zijn door Christus, en zo komen we in overeenstemming met Zijn gebod en belofte en in de naam van Onze Heere Jezus Christus, en verschijnen wij vóór Hem in het volste vertrouwen.
Maarten Luther (1483-1546) was een Duitse protestantse predikant en professor in de theologie. Luther is in 1506 begonnen als augustijner monnik en ontving in 1507 het sacrament van de priesterlijke inwijding. In 1508 ontwikkelde hij zich, na zijn benoeming tot hoogleraar in de moraaltheologie aan de Universiteit van Wittenberg, tot één van de leiders van de Reformatie in het Duitse Rijk. Op 31 oktober 1517 publiceerde Luther zijn vijfennegentig stellingen aan de deur van een kerk in Wittenberg. Dit was één van de eerste stappen aan het begin van de Reformatie. Zijn weigering om zijn geschriften in te trekken op verzoek van paus Leo X en keizer Karel V resulteerde in zijn excommunicatie. Luther schreef vele werken, waaronder zijn kleine en grote catechismussen en predikte honderden preken in kerken en universiteiten. Bron: Commentary on the Sermon on the Mount, translated by Charles A. Hay (Philadelphia: Lutheran Publication Society, 1892), 246, 253–254. Verder lezen “Hope” and “The World” in Concise Theology, by J. I. Packer.

Gebed Kinderen

Onze Vader die in de hemelen is, Uw naam worde altijd geheiligd; Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede; Uw hemelse pad worde gevolgd. Geef ons ons brood, vergeef onze schulden, leid ons niet in verzoeking; Het koninkrijk is van U, de kracht ook, Uw heerlijkheid zal niet worden vergeten.
Onze Vader die in de hemelen zijt, Uw naam worde geheiligd, Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede, gelijk in de hemel zo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij ook onze schuldenaren vergeven. En lijd ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het de boze.
    Deel vraag en antwoord met uw vrienden.
    Vorige vraag Q41 Vorige vraag
    Vorige vraag