Wat moeten we bidden?


Heel het woord van God leidt en inspireert ons in wat we zouden moeten bidden, inclusief het gebed wat Jezus ons zelf geleerd heeft.


Efeze 3:14–21

14 Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot den Vader van onzen Heere Jezus Christus, 15 Uit Welken al het geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, 16 Opdat Hij u geve, naar den rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door Zijn Geest in den inwendigen mens; 17 Opdat Christus door het geloof in uw harten wone, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt; 18 Opdat gij ten volle kondet begrijpen met al de heiligen, welke de breedte, en lengte, en diepte, en hoogte zij, 19 En bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods. 20 Hem nu, Die machtig is meer dan overvloediglijk te doen, boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht, die in ons werkt, 21 Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid in de Gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot alle eeuwigheid. Amen.

Gebed Volwassenen

Liefdevolle en Heilige Vader! Uit onszelf zijn we, zowel door onze zondige natuur als door de zonden in ons leven, het niet waard om in Uw heilige aanwezigheid te komen. Dit weten wij sinds de tijd dat we enige kennis gekregen hebben van Uw gezegende waarheid; welke heilige waarheid we niet hebben gekoesterd, noch hebben beleden zoals we dat hadden moeten doen, maar we hebben vaak tegen het licht dat U ontstoken heeft in ons hart door Uw Woord en Geest, vele zonden begaan. Maar U bent in de overvloed van Uw liefde en genade een liefdevolle en genadige Vader voor ons in Jezus Christus. In Hem komen wij tot U, en smeken we U in Jezus naam ons niet over te geven aan deze naar binnen gerichte, geestelijke oordelen; maar verleen ons een waarachtig inzicht in ons eigen toestand, zonder dat we onze eigen zielen misleiden, en verleen ons van daaruit de ware nederigheid. En tevens smeken we U om tot ons over de vrede in Uw Christus te spreken en om door Uw Heilige Geest tot onze zielen te zeggen, dat U onze redding bent. En voor een nog duidelijker bewijs dat we in Uw gunst verkeren, laat ons ontdekken hoe het gezegende werk van Uw Heilige Geest onze verstand opent, onze oordelen zuivert, onze genegenheid aanwakkert, ons onze verdorvenheden laat ontdekken en ons zodanig vormt dat we zo zullen zijn dat U er vreugde en behagen in mag scheppen. En omdat U het zo beschikt heeft dat Uw Heilige Woord ‘een licht voor onze voeten en een leidraad en wegwijzer op al onze wegen en paden zullen zijn’ en een machtig middel om ons steeds verder uit de slavernij van de zonde en satan te leiden en ons te brengen in de gezegende vrijheid van Uw kinderen, smeken wij U daarom Uw Woord te zegenen voor dit doel en alle andere doeleinden waarvoor U het bevolen heeft. En geef ons, smeken we U, dat wij nu in deze tijd hieruit Uw heilige wil mogen ontdekken; en dan ons zullen inzetten onze levens daarnaar vorm te geven, zodanig dat het het meest tot Uw eer zal zijn om Jezus Christus wil, Uw enige Zoon en onze gezegende Verlosser. Amen.

Commentaar

Groot is het nut dat we uit de Schrift kunnen trekken en de ondersteuning die je eruit krijgt, is voldoende voor elke nood. Paulus wees hierop toen hij zei: ‘Alles wat geschreven is, is geschreven als onderwijzing voor ons, over wie de laatste dagen zijn gekomen. We hebben hoop door het geduld en de troost die we van de Bijbel krijgen.’ (Rom. 15:4; 1 Cor. 10:11) Het Woord van God is inderdaad een schatkamer, waarin allerlei hulpmiddelen aanwezig zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor iemand die van zijn dwaze hoogmoed af wil, of van zijn voorliefde voor rijkdom of voor iemand die wil leren zijn pijn te verachten, of wil leren blij zijn weg te gaan en geduldig te zijn. In de Bijbel zul je een overvloed aan middelen vinden om dat allemaal te kunnen doen.
John Chrysostom (347–407) was aartsbisschop van Constantinopel. John werd geboren in Antiochië. Hij kreeg de titel Chrysostom wat “gouden mond” betekent, vanwege zijn welsprekende prediking. Hij is bekend bij de oosters-orthodoxe kerk en de katholieke kerk als een heilige en Doctor van de kerk. Chrysostom is bekend van zijn Divine Liturgy of St. John Chrysostom en zijn grote hoeveelheid homiletische werken, inclusief 67 preken over Genesis, 90 over het evangelie van Mattheüs en 88 over het evangelie van Johannes. Bron: “Homily 37: On John” in The Fathers of the Church: Commentary on Saint John the Apostle and Evangelist: Homilies 1–47 by John Chrysostom, translated by Sister Thomas Aquinas Goggin (The Catholic University of America Press, 1957), 359. Verder lezen The Conclusion of “The Humanness of Scripture” inA Faith to Live By, by Donald Macleod.

Gebed Kinderen

Genadige Vader, wij bidden U in Uw liefde en barmhartigheid of U ons wilt helpen ondervinden, door uw Heilige Geest, dat U onze redding bent. Wij danken U dat Uw Woord onze gids is en ons de weg wijst, en daardoor ons leidt uit de macht van de zonde. Help ons om Uw wil te leren uit Uw Woord; en vervolgens op zo’n wijze te beoefenen in onze levens dat het U de grootste eer brengt. Amen.
Heel het woord van God leidt ons in wat we zouden moeten bidden,
    Deel vraag en antwoord met uw vrienden.
    Vorige vraag Q40 Vorige vraag
    Vorige vraag