Hoe helpt de Heilige Geest ons?


De Heilige Geest overtuigt ons van onze zonde, troost ons, leidt ons, geeft ons geestelijke gaven, geeft ons een verlangen God te gehoorzamen en Hij stelt ons in staat te bidden en Gods woord te begrijpen.


Efeze 6:17-18

17 En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord. 18 Met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in den Geest, en tot hetzelve wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen;

Gebed Volwassenen

En nu, o Heilige Geest, liefde van God, die uitgaat van de Almachtige Vader en zijn aller gezegendste Zoon, krachtig pleitbezorger, en liefste trooster, beziel mij met Uw genade, en daal overvloedig in mijn hart, verlicht de donkere hoeken van deze verwaarloosde woning, en strooi daar uw vrolijke lichtbundels! Woon in die ziel, die er naar verlangt uw tempel te zijn, bevochtig die onvruchtbare bodem, die overwoekerd is met onkruid en distels, en verloren door gebrek aan zorgvuldig onderhoud, en maak het vruchtbaar met uw dauw uit de hemel. O, dat het U mag behagen om tot mij te komen, U de vriendelijkste trooster van rouwende zielen, U de machtige beschermer in benauwdheden, U Die altijd klaar staat om in tijden van nood te helpen. O, kom, U Die reinigt van alle innerlijke vervuilingen, en genezer van geestelijke wonden en ziekten. Kom, U de kracht van de zwakken, en de oprichter van hen die vallen. Kom, U, de onderdrukker van de trotsen, en leraar van de zachtmoedigen en nederigen. Kom, kom, U de hoop van de armen, en verkwikking van hen die versmachten en flauwvallen. Kom, Heilige Geest, in veel genade, ontsteek Uw vuur in mij zodat ik U kan ontvangen en daal af in mijn zwakheden, opdat mijn geringheid niet zal worden versmaad door Uw grootheid, noch mijn zwakheid door Uw kracht: dit alles smeek ik omwille van Jezus Christus, mijn enige Redder, die in de eenheid met U, o Heilige Geest, leeft en regeert met de Vader, één God, voor altijd.

Commentaar

De Heilige Geest die in ons woont geeft leiding en richting. Ten diepste is het Zijn gewoonte dat Hij ons verstand verlicht, onze ogen opent, ons dingen laat begrijpen, ons hart verlicht, ons uit het duister overplaatst in het wonderbaar licht, waardoor we kunnen zien wat we moeten doen, de weg kennen en de dingen van God waarnemen. Hij laat een nieuw licht schijnen en geeft ons een nieuwe wijze van verstaan, waardoor wij in algemene zin in staat zijn om “ geestelijke zaken te onderscheiden, te begrijpen en te ontvangen.” Er is meer nodig voor het ontvangen, onderhouden, omarmen van een bepaalde waarheid en het afwijzen van wat het tegenspreekt, dan het licht werpen op zaken op een manier die we gewend zijn. Ook dit is het werk van de Geest die in ons woont. Hij voegt aan iedere waarheid een nieuwe heerlijkheid toe, waarmee Hij het begeerlijk maakt voor en aanbiedt aan de ziel. Kracht komt net als licht doordat het uit de Geest stroomt en op ons neer komt; kracht voor het ontvangen en het toepassen van al Zijn genadige openbaringen aan ons. Ook krijgen we door het inwonen van de Geest ondersteuning. Bij beproevingen zinkt de moed ons zo in de schoenen of begeeft het; inderdaad, zelfs een kleine tegenslag veroorzaakt bij ons al de neiging om dit te doen; ons vlees en hart, en alles binnen in ons, geven binnen de kortste keren de moed op. De Geest helpt en ondersteunt die zwakheid die op het punt staat ons dubbelhartig te laten zijn. Hoe vaak toen we overladen waren door onze lasten heeft de Geest ze niet onder Zijn macht gesteld en heeft Hij ons gesteund? Hij is een Geest van genade. Hij is een Geest van heiligheid. Hij is een Geest van vreugde en troost. Hij is de Hoge, de Heilige, Die de eeuwigheid bewoont en Die er ook voor heeft gekozen om in mij te wonen.
John Owen (1616-1683) was een Engels puriteinse theoloog. Owen ging op 12 jarige leeftijd naar de Universiteit van Oxford en behaalde op 19 jarige leeftijd zijn M.A. (Master of Arts). Jaren later werd hij benoemd tot vice-president van de universiteit. Hij schreef vele en omvangrijke werken, waaronder historische verhandelingen over religie en diverse studies over de Heilige Geest. Bron: “The Indwelling of the Spirit” in “The Doctrine of the Saints’ Perseverance Explained and Confirmed” in The Works of John Owen, edited by William Goold, Volume XI (New York: Robert Carter & Brothers, 1853), 343 – 361. Verder lezen “Paraclete” and “Inward Witness” in Concise Theology, by J. I. Packer.

Gebed Kinderen

Liefdevolle God, wij bidden dat Uw Heilige Geest steeds meer zal afdalen in ons hart. Wij vragen of Uw Geest ons zou willen overtuigen van onze zonden, en leer ons te bidden, nederig te zijn en meer van U te begrijpen. We bidden dit omwille van Jezus Christus, onze enige Verlosser, die in eenheid met de Heilige Geest, leeft en regeert met de Vader. Amen.
De Heilige Geest overtuigt ons van onze zonde, en Hij stelt ons in staat te bidden en Gods woord te begrijpen.
    Deel vraag en antwoord met uw vrienden.
    Vorige vraag Q37 Vorige vraag
    Vorige vraag