Wat geloven we over de Heilige Geest?


Dat Hij God is, eeuwig en in gemeenschap met de Vader en de Zoon en dat God Hem onherroepelijk toewijst aan een ieder die gelooft.


Johannes 14:16-17

16 En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in der eeuwigheid; 17 Namelijk den Geest der waarheid, Welken de wereld niet kan ontvangen; want zij ziet Hem niet, en kent Hem niet; maar gij kent Hem; want Hij blijft bij ulieden, en zal in u zijn.

Gebed Volwassenen

Wij verlangen er naar U, hemelse Vader, te danken voor de geweldige middelen die U ons gegeven heeft door de Heilige Geest. Wij danken U dat een ieder van ons die zijn vertrouwen heeft leren stellen op Jezus Christus het voorrecht heeft dat de Heilige Geest in hem wil wonen. We bidden dat Hij ons op zo’n manier mag vullen dat wij Christus mogen zien en dat wij van dag tot dag Christus gelijkvormig zullen wezen. Wij vragen deze dingen voor onszelf en voor elkaar omwille van de heerlijkheid van Uw grote naam.

Commentaar

Om welke reden onze Heere wilde dat begrepen werd dat, toen Hij op Zijn discipelen blies en zei: “Ontvang nu de Heilige Geest,” de Heilige Geest niet alleen de Geest van God was, maar ook de Geest van de enig geboren Zoon, van Hemzelf. Want deze zelfde Geest is inderdaad de Geest van de Vader en van de Zoon, en vormt met Hen de Drie-eenheid van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, niet een schepsel, maar de Schepper.
Augustinus van Hippo (354–430) diende als bisschop van Hippo in Noord-Afrika wat destijds Romeins was. Tevens was Augustinus ook filosoof en theoloog. Augustinus wordt beschouwd als een heilige en kerkleraar door zowel de katholieke kerk als de Anglicaanse gemeenschap. Hij schreef een verslag van zijn bekering in zijn ‘Confessions’, wat zijn meest bekende werk is. Hij was ook één van de meest productieve Latijnse auteurs op het gebied van overgeleverde werken met honderden afzonderlijke titels (inclusief apologetische werken, teksten en commentaren gebaseerd op de christelijke leer). Meer dan 350 van zijn preken zijn bewaard gebleven. Bron: The City of God, translated by Marcus Dods (Digireads, 2009), 329–330. Verder lezen “Be Filled with the Spirit” in A Faith to Live By, by Donald Macleod.

Gebed Kinderen

Wij danken U hemelse Vader voor alles wat U ons hebt gegeven door Uw Heilige Geest. Wij danken u dat ieder van ons, die zijn of haar vertrouwen op Jezus Christus heeft leren stellen, de Geest in zich heeft wonen. We bidden dat Hij ons Christus laat zien en ons van dag tot dag meer doet lijken op Christus. We vragen deze dingen omwille van de roem van Uw grote naam. Amen.
Dat Hij God is, eeuwig en in gemeenschap met de Vader en de
    Deel vraag en antwoord met uw vrienden.
    Vorige vraag Q36 Vorige vraag
    Vorige vraag