Zouden degenen die op Christus vertrouwen, hun heil moeten zoeken in hun eigen werken of nog wat anders?


Nee, dat moeten ze niet doen, daar alles wat nodig is voor onze redding te vinden is in Christus. Je heil zoeken in je goede daden is ontkennen dat Christus de enige Verlosser en Redder is.


Galaten 2:16

Doch wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus, en niet uit de werken der wet; daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden.

Gebed Volwassenen

Roem in Christus. Beroem je niet in je eigen geloof, je eigen gevoelens, je eigen kennis, je eigen gebeden, je eigen vooruitgang, je eigen ijver. Roem in niets anders dan Christus. Helaas! Zelfs de besten onder ons weten maar weinig van die barmhartige en machtige Redder. We loven en verheerlijken Hem en Zijn heerlijkheid niet genoeg. Laten we bidden dat wij meer van de volheid die in Hem is mogen zien.

Commentaar

Wij houden ons hieraan: dat wat iemands werken ook mogen zijn, hij enkel en alleen rechtvaardig geacht wordt voor God op grond van de onverdiende genade; want God heeft, zonder enige acht te slaan op daden of verdiensten, hem uit vrije wil aangenomen in Christus, door hem Zijn rechtvaardigheid toe te rekenen alsof die uit Hemzelf was. Dit is wat we de rechtvaardigheid uit het geloof noemen; dit is wanneer een mens volledig ontdaan is van al zijn vertrouwen op eigen kunnen, overtuigd is geraakt dat de enige grond voor zijn aanvaarding door God is gebaseerd op een rechtvaardigheid die bij hemzelf ontbreekt en alleen verkregen kan worden bij Christus. Het punt waar de wereld verdwaalt (want deze fout is van alle tijden) is dat we steeds weer denken, dat de mens hoezeer hij ook tekort schiet in bepaalde zaken, hij toch tot op zekere hoogte Gods gunst kan wegdragen door zijn werken. God verzoent ons met Zichzelf, niet door onze werken maar door Christus alleen, en door vrije aanneming maakt Hij ons tot Zijn eigen kinderen, in plaats van tot kinderen van Zijn toorn. Zo lang God naar onze daden kijkt, vindt Hij geen reden waarom Hij van ons zou houden. Dit is de reden waarom het nodig is dat Hij onze zonde begraaft, ons de gehoorzaamheid van Christus toerekent, wat als enige Zijn kritisch onderzoek kan doorstaan en waardoor Hij ons kan aannemen als rechtvaardig door Zijn verdiensten. Dit is de duidelijke en eensluidende leer van de Bijbel, en hiervan getuigen, zoals als Paulus zegt, de wet en de profeten (Rom 3:21)
Johannes Calvijn (1509-1564) was theoloog en pastor. Calvijn werd in Frankrijk in een streng rooms-katholieke familie geboren. Calvijn werkte het grootste deel van zijn leven in Geneve en stond aan de basis van de reformatie. Hij schreef de Institutie van de christelijke godsdienst (van waaruit dit citaat is genomen), de Geneefse Catechismus, evenals tal van commentaren op de Schrift. Bron: “The Necessity of Reforming the Church” in Theological Treatises, edited and translated by J.K.S. Reid, The Library of Christian Classics(Louisville: WJKP, 1954), 199. Verder lezen “Legalism” and “Works” in Concise Theology, by J. I. Packer.

Gebed Kinderen

Heere God, wij bidden U, help ons om Christus groot te maken. Help ons om niet te roemen in ons eigen geloof, onze eigen gevoelens, onze eigen kennis, onze eigen gebeden, onze eigen goedheid, onze eigen werken, maar te roemen in niets anders dan Christus. Alles wat nodig is voor redding wordt gevonden in Christus, en toch brengen wij Hem niet genoeg glorie en heerlijkheid toe. Leer ons steeds meer onze genadige en machtige Verlosser kennen. Amen.
Nee,alles wat nodig is voor onze redding te vinden is in Christus.
    Deel vraag en antwoord met uw vrienden.
    Vorige vraag Q33 Vorige vraag
    Vorige vraag