Wat betekent rechtvaardiging en heiligmaking?


Rechtvaardiging betekent dat we rechtvaardig verklaard zijn voor God, hetgeen voor ons mogelijk gemaakt is door de dood en opstanding van Christus.
Heiligmaking houd in dat we langzaam maar zeker groeien in rechtvaardigheid, hetgeen voor ons mogelijk gemaakt wordt door de Heilige Geest die in ons woont.

 


1 Petrus 1:1-2

1 Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen, verstrooid in Pontus, Galátië, Kappadócië, Azië en Bithynië, 2 Den uitverkorenen naar de voorkennis van God den Vader, in de heiligmaking des Geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus; genade en vrede zij u vermenigvuldigd.

Gebed Volwassenen

Geeft U ons, Almachtige God, terwijl wij hier strijd voeren op de aarde, en het Uw wil is ons te beproeven met veel tweedracht, dat we nooit zullen versagen, hoe zwaar de beproevingen ook mogen zijn die we moeten verdragen; en terwijl U ons zo’n grote eer bewezen heeft door ons de ontwerpers en bouwers van Uw geestelijke kerk te maken, dat een ieder van ons zich geheel aan U mag geven en toewijden, zodat U eeuwig onder ons aanbeden mag worden; en geef vooral dat elk van ons zich volledig als een geestelijk offer aan U mag overgeven, totdat we uiteindelijk vernieuwd mogen worden naar Uw evenbeeld en opgenomen mogen worden om ten volle te delen in die heerlijkheid, die voor ons verkregen is door het bloed van Uw eniggeboren Zoon. Amen.

Commentaar

Al zijn rechtvaardiging en heiligmaking beide genadegaven van God en ook al zijn ze onlosmakelijk verbonden, toch zijn het duidelijk onderscheiden daden van God; en is er in vele opzichten een groot verschil tussen de twee. Het verschil kan zo voorgesteld worden: Rechtvaardiging van de mens heeft betrekking op een juridisch vlak en is een eenmalige kwijtschelding van de straf, en eindigt in een betrekkelijke verandering; dat wil zeggen we zijn vrijgekocht van de straf en ontvangen het recht op leven. De heiligmaking van de mens heeft meer betrekking op het tastbare, is een voortdurend proces van genade en eindigt in een werkelijke verandering, zowel wat betreft de aard van onze gewoontes als onze handelingen. Het eerste is door rechtvaardiging zonder ons; de tweede door heiligheid bewerkt in ons. Het één gebeurt vooraf als een oorzaak en het ander volgt als een gevolg. Rechtvaardiging geschiedt door Jezus als onze Hogepriester, en heeft betrekking op de schuld van onze zonde; heiligmaking geschiedt door Hem als koning, en heeft betrekking op Zijn heerschappij. De eerste berooft de zonde van zijn veroordelende kracht, de tweede berooft de zonde van zijn heersende kracht. De rechtvaardiging is ogenblikkelijk en totaal onder alle omstandigheden, de heiligmaking is een voortgaand proces en vervolmaakt ons stap voor stap.
Abraham Booth (1734–1806) was een Engelse baptisten predikant. Booth diende 35 jaar als predikant van de Prescot Street Church in Whitechapel te London. Ook was Booth de drijvende kracht in het begin van de theologische school, wat later het Regents Park College te Oxford werd. Hij is het meest bekend van zijn werk ‘The Reign of Grace’. Bron: The Reign of Grace: From its Rise to its Consummation (Glasgow: Collins, 1827), 247–248. Verder lezen “Justification” and “Sanctification” in Concise Theology, by J. I. Packer.

Gebed Kinderen

Almachtige God, wij bidden dat wij, nadat we door U rechtvaardig verklaard zijn, ons hele leven aan u zullen geven. Help ons om U alleen en altijd te aanbidden. Help ons om te groeien in gerechtigheid tot de dag waarop we volledig naar Uw beeld vernieuwd zullen zijn en in de heerlijkheid zullen delen, die ons is bereid door het bloed van Uw enige Zoon. Amen.
Rechtvaardiging betekent dat we rechtvaardig verklaard zijn voor God, Heiligmaking houd in dat we langzaam maar zeker groeien in rechtvaardigheid, hetgeen
    Deel vraag en antwoord met uw vrienden.
    Vorige vraag Q32 Vorige vraag
    Vorige vraag