Wat geloven we door het ware geloof?


Alles wat ons geleerd wordt in het Evangelie. De Apostolische geloofsbelijdenis drukt uit wat we geloven in de volgende woorden: Wij geloven in één God en Vader almachtig, die hemel en aarde maakte, en de zee en al wat daarin is; en in één Christus Jezus, de Zoon van God, onze Heer; die vlees geworden is uit de maagd tot ons behoud; en in Zijn lijden onder Pontius Pilatus; en in Zijn dood en opstanding; en in Zijn lichamelijke vaart ten hemel; en in Zijn wederkomst uit de hemel in de heerlijkheid van de Vader om alle dingen onder één Hoofd te vergaderen en over allen een rechtvaardig oordeel uit te spreken; en in de Heilige Geest; en dat Christus zal komen van de hemel om alle vlees op te wekken, en de goddelozen en onrechtvaardigen te verwijzen naar het eeuwige vuur; en om aan de rechtvaardigen en heiligen onsterfelijkheid en eeuwige heerlijkheid te geven.


Judas 1:3

Geliefden, alzo ik alle naarstigheid doe om u te schrijven van de gemene zaligheid, zo heb ik noodzaak gehad aan u te schrijven en u te vermanen, dat gij strijdt voor het geloof, dat eenmaal den heiligen overgeleverd is.

Gebed Volwassenen

Gepast en gerechtvaardigd is het om God de Vader, Zoon en Heilige Geest te aanbidden, de Drie-eenheid van dezelfde natuur en onverdeeld. Gepast en gerechtvaardigd is het U de lof toe te zingen, U te loven, U te prijzen, U te danken, U te aanbidden overal in het rijk van Uw heerschappij. Want U bent die God Die onbeschrijflijk, niet te bevatten, onzichtbaar, niet te begrijpen is, voor eeuwig en altijd IK BEN: U en Uw Eniggeboren Zoon en Uw Heilige Geest. U was het Die ons uit het niet kunnen bestaan voor U, heeft gebracht tot het kunnen bestaan voor U. Ook was U het Die, toen wij gevallen waren, ons weer ophief, en Die niets ongemoeid liet om ons naar de hemel te leiden en ons Uw komende koninkrijk te schenken. Voor al deze dingen danken wij U en Uw eniggeboren Zoon en Uw Heilige Geest, voor alles wat we weten, voor alles wat we niet weten, van de zichtbare en de onzichtbare weldaden die U ons schonk. O, liefhebbende Heere, wij roepen het ook uit en zeggen: U bent heilig, allerheiligst, U en Uw Eniggeboren Zoon en Uw Heilige Geest. Heilig ben U, ja allerheiligst en groot is Uw heerlijkheid. U Die Uw wereld zo lief had dat U Uw eniggeboren Zoon gaf opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren zal gaan maar Eeuwig leven zal ontvangen. Als we denken aan alles wat er voor ons heeft plaatsgevonden, het kruis, het graf, de opstanding, de hemelvaart, de troon aan Uw rechterhand en ook als we denken aan Uw glorieuze wederkomst dan zingen we U de lof toe, loven en danken we U, Heer onze God. Amen

Commentaar

Maar wat is geloof? Het is geen mening, nog een formule vervat in woorden, nog een verzameling opvattingen, hoe waar ze ook mogen zijn. Een aaneenschakeling van opvattingen is net zomin het christelijk geloof als een ketting met kralen de christelijke heiligheid is. Het is geen instemming met welke mening of reeks van opvattingen dan ook. Een mens kan instemmen met drie of drieëntwintig belijdenissen: Hij kan instemmen met het hele Oude en Nieuwe Testament (voor zover hij ze tenminste begrijpt) en toch helemaal geen christelijk geloof hebben. Het christelijk geloof is een Goddelijk bewijs of overtuiging gesmeed in het hart, dat God Zich met mij heeft verzoend door Zijn Zoon; dit is onafscheidelijk verbonden met een vertrouwen in Hem, als een genadig en verzoenend Vader. Dit geldt voor alle dingen, maar in het bijzonder voor alle goede dingen die onzichtbaar en eeuwig zijn. Geloven (in christelijke zin) is dan wandelen in het licht van de eeuwigheid, en een duidelijk zicht hebben op en vertrouwen in de Allerhoogste, Die met mij verzoend is door de Zoon van Zijn liefde.
John Wesley (1703–1791). Een Brits predikant en theoloog. John is, samen met zijn broer Charles, de grondlegger van de Britse Methodistenbeweging. Hij reisde doorgaans te paard en preekte dagelijks twee of drie keer. Men zegt dat Wesley meer dan 40.000 preken uitgesproken heeft. Hij was eveneens een beroemd schrijver van liederen. Bron: “Letter to the Rev. Dr. Middleton” in The Works of the Reverend John Wesley, Volume 5 (New York: Emory & Waugh, 1831), 757. Verder lezen “Apostles” in Concise Theology, by J. I. Packer.

Gebed Kinderen

Vader, Zoon en Heilige Geest, U bent onze God, die ons heeft gebracht van het niet kunnen bestaan voor U naar het bestaan voor U. Dierbare Heere, U had de wereld zo lief dat U Uw enige Zoon gaf, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Denkend aan alles wat ervoor ons gebeurd is - het kruis, het graf, de opstanding op de derde dag, de hemelvaart, de troon aan Uw rechterhand- verheugen wij ons, en loven en danken U, Heere, onze God. Groot is uw heerlijkheid. Amen.
Wij geloven in één God en Vader almachtig, die hemel en aarde maakte, en de zee en al wat daarin is; en in één Christus Jezus, de Zoon van God, onze Heer; die vlees geworden is uit de maagd tot ons behoud; en in Zijn lijden onder Pontius Pilatus; en in Zijn dood en opstanding; en in Zijn lichamelijke vaart ten hemel; en in Zijn wederkomst uit de hemel in de heerlijkheid van de Vader om alle dingen onder één Hoofd te vergaderen en over allen een rechtvaardig oordeel uit te spreken; en in de Heilige Geest; en dat Christus zal komen van de hemel om alle vlees op te wekken, en de goddelozen en onrechtvaardigen te verwijzen naar het eeuwige vuur; en om aan de rechtvaardigen en heiligen onsterfelijkheid en eeuwige heerlijkheid te geven
    Deel vraag en antwoord met uw vrienden.
    Vorige vraag Q31 Vorige vraag
    Vorige vraag