Wat voor een Verlosser is nodig om ons bij God terug te brengen?


Een Verlosser die waarachtig mens en waarachtig God is.


Jesaja 9:5

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst;

Gebed Volwassenen

Heere Jezus, eeuwige Zoon van God Die mens werd en eeuwig Woord van God dat vlees werd, breek en verneder ons eigenwijze en trotse hart aan de voet van Uw kruis. Geef dat we ons daar mogen ophouden voor tijd en eeuwigheid, om Uw Naams wil. Amen.
John Stott (1921-2011) is een Engels Anglicaanse predikant die gedurende vele jaren gediend heeft als rector aan de All Souls Church in Londen. Stott was een van de belangrijkste ontwerpers van het Lausanne Covenant (1974). Hij schreef veel boeken waaronder Why I Am a Christian en The Cross of Christ.
Bron: the end of the sermon “The Cross and Sin” on Romans 5, recorded 24th July 1983, available from www.allsouls.org.

Commentaar

Christus, de eniggeboren Zoon van God, de ware Zon der Gerechtigheid, scheen zo op de aarde dat Hij de hemel niet hoefde te verlaten; Hij bleef er eeuwig, maar kwam hier tijdelijk heen; daar in de hemel bepaalde Hij de eeuwige dag, en hier op aarde verdroeg Hij de tijd van de mensheid; eeuwig leefde Hij in de hemel zonder dat de tijd voorbijging, maar hier stierf Hij op Zijn tijd. Daar leefde Hij een leven zonder eind, hier bevrijdde Hij ons leven van de verdoemenis van de dood. Daar is het God met God, hier is Hij God en Mens. Daar is Hij het Licht van het Licht, hier is Hij het Licht dat alle mensen verlicht. De Heere Jezus nam de vorm aan van een dienstknecht, zodat de mens tot God bekeerd konden worden. Het Woord van de Vader, door Wie de tijd gemaakt werd, werd op Zijn tijd voor ons geboren. Hij, zonder Wiens hemelse toelating geen dag zijn loop zou voleinden, had een dag nodig voor Zijn geboorte op aarde. In de schoot van Zijn Vader leefde hij vóór de kringloop van de eeuwen; Hij werd geboren uit een aardse moeder. De Maker van de mens werd mens, zodat Hij, het Brood, honger zou hebben; zodat Hij, de Fontein, dorst zou hebben; zodat Hij, het Licht, zou slapen; zodat Hij, de Weg, vermoeid zou zijn door de reis; zodat Hij, de Waarheid, beschuldigd zou worden door valse getuigen; zodat Hij, de Rechter van de levenden en de doden, voor de rechter zou worden gebracht door een sterfelijke rechter; zodat Hij, de Gerechtigheid, veroordeeld zou worden door de onrechtvaardigen; zodat Hij, de Kastijder, gegeseld zou worden met zweepslagen; zodat Hij, het Fundament, gehangen zou worden aan het kruis; zodat de Moedige zou worden verzwakt; zodat de Borg verwond zou raken, dat het Leven gedood zou worden. Om deze en soortgelijke smaad te verdragen voor ons, om ons te bevrijden, ons onwaardige schepselen, verwaardigde Hij zich de Mensenzoon te worden, Hij, de Zoon van God Die bestond voor alle tijden en Die zonder begin is. Hij heeft dit gedaan om onze zonden op Zich te nemen, Hij Die Zelf nooit enig kwaad heeft gedaan. En wij, die zoveel goeds uit Zijn handen ontvangen, hebben niets gedaan om deze weldaan te verdienen.
Augustinus van Hippo (354–430) diende als bisschop van Hippo in Noord-Afrika wat destijds Romeins was. Tevens was Augustinus ook filosoof en theoloog. Augustinus wordt beschouwd als een heilige en kerkleraar door zowel de katholieke kerk als de Anglicaanse gemeenschap. Hij schreef een verslag van zijn bekering in zijn ‘Confessions’, wat zijn meest bekende werk is. Hij was ook één van de meest productieve Latijnse auteurs op het gebied van overgeleverde werken met honderden afzonderlijke titels (inclusief apologetische werken, teksten en commentaren gebaseerd op de christelijke leer). Meer dan 350 van zijn preken zijn bewaard gebleven.
Bron: “Sermon 191” in The Fathers of the Church: St. Augustine, Sermons on the Liturgical Seasons, translated by Sister Mary Sarah Muldowney (Catholic University of America Press, 1959), 27–29.
Nadere informatie: “The Deity of Christ” in A Faith to Live By, by Donald Macleod.

Gebed Kinderen

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de regering zal op Zijn schouders zijn. En Hij zal genoemd worden: Hemelse Raadgever, Machtige God, Vader van eeuwigheid en tot in eeuwigheid, Vredevorst.
Een Verlosser die waarachtig mens en waarachtig God is.
    Deel vraag en antwoord met uw vrienden.
    Vorige vraag Q21 Vorige vraag
    Vorige vraag