Wie is de Verlosser?


De enige Verlosser is de Heere Jezus Christus, de eeuwige Zoon van God, in wie God mens werd en Zelf de straf droeg voor de zonde.


1 Timotheüs 2:5

Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus.

Gebed Volwassenen

God geve dat wij mogen weten dat wij niet in de zonde blijven omdat wij uit God geboren zijn.. Moge God geven dat wij weten dat de Zoon van God ons altijd ziet, over ons waakt en ons beschermt. God geve het dat wij dit altijd zullen weten en dat wij deze zekerheid hebben dat wij aan God onze Hemelse Vader, aan de Heere Jezus Christus, Zijn dierbare Zoon en onze Verlosser, en aan de Heilige Geest toebehoren, die Hij gegeven heeft om Christus in ons vorm te geven en om ons voor te bereiden op de heerlijkheid die ons wacht. Amen.
David Martyn Lloyd-Jones (1899-1981) was een arts uit Wales en een protestantse predikant. Lloyd-Jones het is best bekend van de dertig jaren dat hij het preekte en onderwees in de Westminster Chapel in Londen. Hij heeft vele maanden, zelfs jaren, besteed om een hoofdstuk van de Bijbel vers voor vers te verklaren. Zijn meest bekende publicatie is waarschijnlijk een reeks van 14 uitgaven met commentaren op de brief Romeinen.
Bron: Life in Christ: Studies in 1 John (Wheaton: Crossway, 2002), 690.

Commentaar

Ik aanschouw een nieuw en wonderlijk mysterie. In mijn oren weerklinkt het herderslied, het is geen zachte melodie, maar uit volle borst wordt een hemelse gezang gezongen. De engelen zingen. De aartsengelen mengen hun stemmen in harmonie. De Cherubijnen bezingen hun vreugdevolle lof. De Serafijnen verheerlijken Zijn glorie. Allen zingen mee in het prijzen van dit heilig feest; Zij aanschouwen de Godheid op aarde en de mens in de hemel. Hij Die boven woont, en nu voor onze verlossing hier beneden is; en hij die nederig is, werd door goddelijke genade verhoogd. En vraag niet hoe: want waar God het wil, wijkt de orde van de natuur. Hij heeft gewild; Hij had de macht; Hij daalde af; Hij verloste; alle dingen zwichten in gehoorzaamheid aan God…. Want toen Hij God was, werd hij mens; toch gaf Hij Zijn Godheid niet op. En zonder enig verlies van Zijn Godheid werd Hij mens, ook werd Hij niet vanuit de mens God door middel van verhoging; maar omdat Hij het Woord was, kwam Hij in het vlees en bleef Zijn natuur vanwege de ontoegankelijkheid onveranderd. De Enig geborene, Die vóór alle tijden was, Die niet kan worden aangeraakt of gezien, Die zonder lichaam is, heeft nu mijn lichaam aangenomen, dat zichtbaar is en onderhevig aan verval. Waartoe? ... De Oude van dagen is kind geworden. Hij Die op de verheven en hemelse troon zit, ligt nu in een kribbe. En Hij die niet kan worden aangeraakt ligt daar nu afhankelijk van de handen van mensen. Hij Die de banden van zondaars verbroken heeft, wordt nu gebonden door banden als zuigeling. Maar Hij heeft bevolen dat oneer tot eer zal worden, dat schande bekleed zal worden met heerlijkheid, en totale vernedering tot de mate van Zijn goedheid. Daartoe nam Hij mijn lichaam aan, opdat ik ontvankelijk zou zijn voor Zijn Woord; terwijl Hij mijn vlees aanneemt, geeft Hij mij Zijn geest. Dus in het schenken van Hem en het nemen van mij bereidt Hij mij de schat van Het Leven. Hij neemt mijn vlees om mij te heiligen, Hij geeft mij Zijn Geest, zodat Hij mij kan redden. Want de macht van de dood is gebroken, de vloek is weggenomen, de zonde is van ons afgenomen, dwalingen zijn verdreven, de waarheid is teruggebracht. Waarom is dit zo? Omdat God nu op aarde is.
John Chrysostom (347–407) was aartsbisschop van Constantinopel. John werd geboren in Antiochië. Hij kreeg de titel Chrysostom wat “gouden mond” betekent, vanwege zijn welsprekende prediking. Hij is bekend bij de oosters-orthodoxe kerk en de katholieke kerk als een heilige en Doctor van de kerk. Chrysostom is bekend van zijn Divine Liturgy of St. John Chrysostom en zijn grote hoeveelheid homiletische werken, inclusief 67 preken over Genesis, 90 over het evangelie van Mattheüs en 88 over het evangelie van Johannes.
Bron: the sermon “Christmas Morning” in The Sunday Sermons of the Great Fathers, Volume 1 (Swedesboro, NJ: Preservation Press, 1996), 110–115.
Nadere informatie: “Covenant” in Concise Theology, by J. I. Packer. “The Covenant” in A Faith to Live By, by Donald Macleod.

Gebed Kinderen

Onze God, help ons zodat wij weten dat Uw Zoon ons altijd ziet, over ons waakt en ons beschermd. Help ons zodat wij altijd blijven weten dat we U toebehoren, onze Hemelse Vader. En dat we toebehoren aan de Heere Jezus Christus, Uw geliefde Zoon en onze Verlosser. En dat we toebehoren aan de Heilige Geest, die U ons gegeven heeft om ons op Jezus te laten lijken en om ons voor te bereiden voor de toekomstige heerlijkheid. Amen
De enige Verlosser is de Heere Jezus Christus.
    Deel vraag en antwoord met uw vrienden.
    Vorige vraag Q20 Vorige vraag
    Vorige vraag