Is er een weg om de straf te ontkomen en teruggebracht te worden in Gods gunst?


Ja, God verzoende Zichzelf met ons, om Zijn recht te vervullen, uit enkel en alleen genade en verlost ons van de zonde en de straf op de zonde door een Verlosser.

 


Jesaja 53:10-11

10 Doch het behaagde den HEERE Hem te verbrijzelen; Hij heeft Hem krank gemaakt; als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal Hij zaad zien, Hij zal de dagen verlengen; en het welbehagen des HEEREN zal door Zijn hand gelukkiglijk voortgaan. 11 Om den arbeid Zijner ziel zal Hij het zien, en verzadigd worden; door Zijn kennis zal Mijn Knecht, de Rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen.

Gebed Volwassenen

O Heere, dat U zo geduldig en vol van verdraagzaamheid bent, en me op zo’n moment niet naar de hel zond! Maar, o Heere, dat U nog verder ging en omwille van U zelf mijn ongerechtigheden te niet deed. Heere, wat zal ik hiervan zeggen? Het is de vrije genade van mijn God. Wat is groter dan dit? Ik weet het niet. Het is onuitsprekelijk.
John Owen (1616-1683) was een Engels puriteinse theoloog. Owen ging op 12 jarige leeftijd naar de Universiteit van Oxford en behaalde op 19 jarige leeftijd zijn M.A. (Master of Arts). Jaren later werd hij benoemd tot vice-president van de universiteit. Hij schreef vele en omvangrijke werken, waaronder historische verhandelingen over religie en diverse studies over de Heilige Geest.
Bron: the sermon “A Vision of Unchangeable Free Mercy” in The Works of John Owen, edited by Thomas Russell, Volume 15 (London: Richard Baynes, 1826), 37.

Commentaar

Maar is er ook maar iets wat Christenen kunnen vinden in de hemel of op aarde, dat zo prijzenswaardig is om het voorwerp van hun bewondering en liefde te zijn, van hun oprechte en sterke verlangens, van hun hoop en vreugde en hun vurige ijver, als die dingen die ons voorgehouden worden in het evangelie van Jezus Christus? Waarin niet alleen zeer noemenswaardige zaken worden verklaard, en hoe die van invloed zijn op ons, maar ze worden ook op de meest liefdevolle wijze aan ons getoond. De glorie en pracht van de gezegende Jehova, Die het al Zelf alles waard is om het voorwerp van onze bewondering en liefde te zijn, wordt daar op de heerlijkste manier die we ons kunnen voorstellen, aan ons voorgesteld, namelijk als schijnend, in al Zijn luister, in het gezicht van een vleesgeworden, oneindig liefhebbende, zachtmoedige, barmhartige, stervende Verlosser. Al de deugden van het Lam van God, Zijn nederigheid, geduld, zachtmoedigheid, onderwerping, gehoorzaamheid, liefde en barmhartigheid worden voor onze ogen tentoongesteld op een manier die er helemaal opgericht is elke voorstelbare genegenheid op te wekken. Want deze deugden hebben allemaal hun grootste beproeving, hun grootste beoefening , en zo ook hun helderste openbaring gehad, toen Hij in de verschrikkelijkste omstandigheden verkeerde. Zelfs toen Hij zich in Zijn laatste lijden bevond, die onbeschrijfelijke en ongeëvenaarde martelingen die Hij onderging voor Zijn tere liefde voor ons en Zijn medelijden met ons. Daar is ook op de meest schokkende manier mogelijk de weerzinwekkende natuur van onze zonden geopenbaard. We zien de afschuwelijke gevolgen ervan, waarvoor onze Verlosser geleden heeft toen Hij in onze plaats ging staan. En daar hebben we de meest treffende openbaring van Gods zondehaat, en Zijn toorn en gerechtigheid in het straffen ervan. Zoals we Zijn gerechtigheid zien in de nauwgezet en onbuigzaam houden ervan, en Zijn toorn in het verschrikkelijke ervan, en het zo vreselijk straffen van onze zonden, in Iemand, Die zo oneindig dierbaar voor Hem was en zo liefhebbend naar ons. Zo heeft God de zaak van onze verlossing volbracht, en in Zijn glorieuze bedeling dit aan ons geopenbaard in het evangelie, alsof alles met opzet zo bedacht was dat het het grootst mogelijke effect zou hebben om onze harten in het meest tere deel te bereiken en onze genegenheden op de meest verstandige en sterkste wijze te beroeren. Wat een grote reden hebben we daarom om tot het stof vernederd te worden, zodat we door niets meer beïnvloed worden.
Jonathan Edwards (1703–1758) was een koloniale Amerikaanse prediker, theoloog en filosoof. Edwards werd pastor van zijn kerk in Northampton, Massachusetts in 1726. Hij werd bekend vanwege zijn preek ‘Zondaren in de hand van een toornig God’ alsmede door zijn vele boeken zoals over het doel waarvoor God de wereld schiep, en een verhandeling betreffende religieuze genegenheden. Edwards stierf kort na het beginnen van zijn voorzitterschap aan het College of New Jersey (later Princeton University) aan een inenting tegen de kinderpokken.
Bron: A Treatise Concerning Religious Affections (Philadelphia: James Crissy, 1821), 48–49.
Nadere informatie: “Obedience” in Concise Theology, by J. I. Packer.

Gebed Kinderen

Heere, u bent geduldig en vol van genade. U neemt onze zonden weg en verzoent ons met Uzelf. En dat alles door Uw eigen vrije genade. We kennen geen woorden die mooier zijn dan die! Amen
Ja, God verzoende Zichzelf met ons, door een Verlosser.
    Deel vraag en antwoord met uw vrienden.
    Vorige vraag Q19 Vorige vraag
    Vorige vraag