Zal God onze ongehoorzaamheid en afgodendienst ongestraft laten?


Nee, elke zonde is tegen de soevereiniteit, heiligheid en goedheid van God en tegen zijn rechtvaardige wet. God is terecht vertoornd over onze zonden en zal ze straffen in Zijn rechtvaardige oordeel, zowel in dit leven als ook in het leven dat nog komt.


Efeze 5:5-6

5 Want dit weet gij, dat geen hoereerder, of onreine, of gierigaard, die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het Koninkrijk van Christus en van God. 6 Dat u niemand verleide met ijdele woorden; want om deze dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid.

Gebed Volwassenen

Is de Zoon van God slechts mens geworden en gestorven aan een kruis, om het fundament te leggen voor een nieuwe religieuze groepering en om het onderwerp te worden voor een incidenteel gesprek? Of was het zo dat Hij de hoop van de schuldigen en de Redder van de zondaars werd – het Voorwerp van hun zekerheid, van hun liefde en van hun onvoorwaardelijke gehoorzaamheid? Als Christus niet jullie deel is; als jullie harten niet aan Hem gewijd zouden zijn en als je in die toestand sterft, zou het beter zijn geweest als je nooit geboren zou zijn. Moge de Heere je redden van de komende toorn en je voorbereiden op de hemelse staat! Amen.
Abraham Booth (1734–1806) was een Engelse baptisten predikant. Booth diende 35 jaar als predikant van de Prescot Street Church in Whitechapel te London. Ook was Booth de drijvende kracht in het begin van de theologische school, wat later het Regents Park College te Oxford werd. Hij is het meest bekend van zijn werk ‘The Reign of Grace’.
Bron: “An Address at the Interment of Mr. Joseph Swain” in Works of Abraham Booth: Late Pastor of the Baptist Church, Volume 3 (London: Button, 1813), 289–290.

Commentaar

Als Jezus Christus de taak niet op zich had genomen om ons staande te houden, zouden wij vallen in het oordeel. Adam viel, en omdat hij ons bondshoofd is, vielen wij in hem. ‘God,’ zegt de apostel, ‘sloot ons allemaal in onder de zonde.’ Wat is de zonde anders dan een breuk, dat wil zeggen een overtreding van de wet; ‘de prijs op de zonde is de dood;’ elke overtreding van de wet brengt vervloeking. We moeten sterven, voor de wet zijn we dood. We hebben Gods wet gebroken en zijn onderhevig aan de eeuwige vervloeking - iedereen persoonlijk, zonder enig onderscheid, hierin zijn we allemaal gelijk. Onze maatschappelijke positie of uiterlijke verschillen maken geen verschil in de innerlijke staat van de ziel. Dit is onze staat voor God: We hebben in overtredingen en zonden geleefd en zijn voor de wet nu dood. Maar, naast ons wettelijke doodsvonnis, is er een geestelijke dood en het gevolg daarvan is de eeuwige dood. Als ik in die geestelijke dood sterf, zal ik voor eeuwig moeten sterven. Dat wil zeggen dat ik een schepsel zal moeten zijn dat voor eeuwig verbannen is van God. Het is onmogelijk dat leven te kennen en te waarderen dat Jezus Christus in deze wereld aan ons kwam schenken en voor ons verkregen heeft, zonder daarbij te letten op de aard van de dood waarvan hij ons redt.
George Whitefield (1714 -1770) is een Engelse opwekkingsprediker. Whitefield stak de Atlantische Oceaan dertien keer over en heeft vierendertig jaar in heel Engeland en Amerika gepreekt (tijdens de periode die bekend staat als The Great Awakening). Zijn stem kon over grote afstanden worden gehoord, en op een gegeven moment werd gemeld dat hij gehoord werd door meer dan dertigduizend mensen (in de open lucht). Whitefield heeft meer dan achttien duizend keer gepreekt in zijn leven; minder dan negentig preken zijn bewaard gebleven.
Bron: “Sermon LXXI: Neglect of Christ, The Killing Sin” in Sermons on Important Subjects by the Rev. George Whitfield (London: Fisher, Son & Jackson, 1832), 741–743.
Nadere informatie: “Mortality” and “Judgment Seat” in Concise Theology, by J. I. Packer.

Gebed Kinderen

Heere God, Uw Zoon kwam op aarde en stierf aan het kruis. Hij is de hoop voor de schuldigen, de redder van de zondaren. Wij zijn Hem ons vertrouwen, onze liefde en totale gehoorzaamheid schuldig. Als Christus niet ons deel zou zijn, zou U nog steeds rechtvaardig vertoornd zijn over onze zonden. Als Christus niet ons deel zou zijn, zouden we zelf voor onze zonden gestraft worden. Maar we zijn gered en Christus woont in ons! Amen.
Nee, God is terecht vertoornd over onze zonden en zal ze straffen zowel in dit leven als ook in het leven dat nog komt.
    Deel vraag en antwoord met uw vrienden.
    Vorige vraag Q18 Vorige vraag
    Vorige vraag