Wat is afgoderij?


Afgoderij is voor onze hoop en ons geluk, houvast en veiligheid liever vertrouwen in de gemaakte dingen dan in de Schepper. 


Romeinen 1:21 en 25

21 Omdat zij, God kennende, Hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt; maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden; 25 Als die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen, en het schepsel geëerd en gediend hebben boven den Schepper, Die te prijzen is in der eeuwigheid, amen.

Gebed Volwassenen

O God, het Licht van ieder hart dat U ziet, het Leven van iedere ziel die U lief heeft, de Sterkte van ieder verstand dat U zoekt, schenk mij voor altijd standvastig te blijven in Uw heilige liefde. Stort uzelf uit in mijn hart, en laat het overstromen, en zo volkomen gevuld zijn met uw weldaden, dat er geen ruimte over is voor de onbetekenende ijdelheden hier op aarde. Ik schaam me en ben het zat om werelds te leven; alleen het zien en horen van vergankelijke dingen is al moeilijk: help me, mijn God, tegen zulke innemende zaken, en wilt U de vreugde van mijn hart zijn: wilt U zich er over ontfermen, en er voortdurend inwoning maken, dat ik alles hier beneden achter me mag laten, en U alleen mag dienen, en dat ik al mijn gedachten alleen op U mag richten.
Augustinus van Hippo (354–430) diende als bisschop van Hippo in Noord-Afrika wat destijds Romeins was. Tevens was Augustinus ook filosoof en theoloog. Augustinus wordt beschouwd als een heilige en kerkleraar door zowel de katholieke kerk als de Anglicaanse communie. Hij schreef een verslag van zijn bekering in zijn ‘Confessions’, wat zijn meest bekende werk is. Hij was ook één van de meest productieve Latijnse auteurs op het gebied van overgeleverde werken met honderden afzonderlijke titels (inclusief apologetische werken, teksten en commentaren gebaseerd op de christelijke leer). Meer dan 350 van zijn preken zijn bewaard gebleven.
Bron: Pious Breathings: Being the Meditations of St Augustine, his Treatise of the Love of God, Soliloquies and Manual, translated by Geo. Stanhope (London: J. Nunn & Co., 1818), 29–31.

Commentaar

Wat betekent het om een god te hebben? Of, wat is iemands god? Antwoord: Iets goeds waar we op hopen, het maakt niet uit wat, en een schuilplaats in alle nood, dat is wat wordt bedoeld met "god" Het is het vertrouwen en geloof van het hart, niets anders, dat zowel God als een afgod maakt. Waaraan je dan ook je hart geeft, en waar je jezelf aan toevertrouwt, dat is echt je god. Menig mens stelt zich voor dat hij God bezit en alles wat hij nodig heeft, mits hij maar geld en bezit heeft. Hij vertrouwt hier op, schept er over op, en voelt zich van alle kanten gewaarborgd. Maar kijk, ook hij heeft een god, genaamd Mammon; dat is het geld en het bezit waaraan hij zijn hele hart gegeven heeft. Mammon is de favoriete afgod van de wereld. Iemand die geld en bezit heeft, heeft een gevoel van veiligheid en voelt zich gelukkig en onaantastbaar. Iemand die niets heeft daarentegen is zo onzeker en geteisterd door angst alsof hij nog nooit van God gehoord heeft. Iemand die zichzelf gelukkig prijst met zijn grote geleerdheid, intelligentie, macht, speciale voordelen, familierelaties en eer, en daarop vertrouwt, heeft evenzo een god, maar niet de enige, ware God. Het bewijs hiervoor komt openbaar wanneer mensen arrogant zijn en zich veilig wanen en trots zijn vanwege zulke bezittingen, maar radeloos wanneer ze hier gebrek aan hebben of ze verliezen. Ik zeg het nog eens, het hebben van een god betekent het hebben van iets waar het hart van iemand zich helemaal op verlaat. Dus nu kun je makkelijk begrijpen wat en hoeveel dit eerste gebod eist. Het eist dat het hele hart van de mens en al zijn vertrouwen gegeven wordt aan God alleen en niemand anders. De wijze van het ware vereren en dienen van God dat Hem behaagt en dat Hij gebiedt op straffe van eeuwige toorn vindt plaats wanneer je hart al zijn hoop en vertrouwen alleen op God stelt en zich niet van Hem afgetrokken laat worden; het bestaat uit het alles op aarde wagen met Hem en alles prijs geven ter wille van Hem. Je kunt eenvoudig beoordelen hoe, in tegenstelling hiermee, de wereld niets dan valse godsdienst en afgoderij bedrijft. Iedereen heeft voor zichzelf de een of andere persoonlijke god opgericht waarvan hij voordeel, hulp en troost verwacht. Want afgoderij bestaat niet alleen uit het oprichten van een beeld en het vereren daarvan; het vindt hoofdzakelijk plaats in het hart, dat het ergens anders van verwacht dan van de enige God, en hulp en voordeel zoekt in geschapen dingen. Bovendien is er ook nog de valse godsdienst, die hoogte van afgoderij, waar die mensen bij betrokken zijn die troost en verlossing zoeken in hun eigen werken en veronderstellen dat ze de hemel kunnen verwerven door God onder druk te zetten met een verplichting: ze willen zelf voor alles werken of alles door goede werken verdienen. Wat is dat anders dan dat je God maakt tot een afgod, tot een gegoten beeld, terwijl de aanbidder in feite zichzelf tot een god maakt. Echter: We moeten op God alleen vertrouwen, zien op Hem en niets anders dan goede dingen van Hem verwachten. Bevraag en onderzoek je eigen hart grondig, en je zult ontdekken of je alleen God in je hart sluit of niet. Heb je het in je hart om niets anders dan goede dingen van God te verwachten, vooral wanneer je problemen hebt of in nood verkeert? En geeft je hart bovendien alles op en verlaat het alles wat God niet is? Dan is die ene ware God jouw God. Zit je hart daarentegen vast aan iets anders en vertrouwt het daarop, iets waarvan je hoopt meer goeds en hulp te ontvangen dan van God? En wanneer dingen verkeerd gaan, vlucht je in plaats van naar Hem toe dan van Hem weg? Dan heb je een andere god, een valse god [een afgod].
Maarten Luther (1483-1546) was een Duitse protestantse predikant en professor in de theologie. Luther is in 1506 begonnen als augustijner monnik en ontving in 1507 het sacrament van de priesterlijke inwijding. In 1508 ontwikkelde hij zich, na zijn benoeming tot hoogleraar in de moraaltheologie aan de Universiteit van Wittenberg, tot één van de leiders van de Reformatie in het Duitse Rijk. Op 31 oktober 1517 publiceerde Luther zijn vijfennegentig stellingen aan de deur van een kerk in Wittenberg. Dit was één van de eerste stappen aan het begin van de Reformatie. Zijn weigering om zijn geschriften in te trekken op verzoek van paus Leo X en keizer Karel V resulteerde in zijn excommunicatie. Luther schreef vele werken, waaronder zijn kleine en grote catechismussen en predikte honderden preken in kerken en universiteiten.
Bron: Luther’s Large Catechism, translated by F. Samuel Janzow (St. Louis, MO.: Concordia, 1978), 13–17.
Nadere informatie: “General Revelation” and “Guilt” in Concise Theology, by J. I. Packer.

Gebed Kinderen

Onze God, U bent het licht van ieder hart dat U ziet, het leven van elke ziel die U liefheeft, de kracht van elke geest die U zoekt. Stort Uzelf uit in onze harten en laat ze zo volledig gevuld zijn met Uw liefde, dat er geen ruimte meer over is voor onze afgoden. We schamen ons en hebben er genoeg van om steeds voor andere dingen te leven. Help ons, onze God, en wees de vreugde van ons hart. Leer ons U alleen te dienen en te vertrouwen. Amen.
Afgoderij is liever vertrouwen in de gemaakte dingen dan in de Schepper.
    Deel vraag en antwoord met uw vrienden.
    Vorige vraag Q17 Vorige vraag
    Vorige vraag