Wat is zonde?


Zonde is God verwerpen of negeren in de wereld die Hij schiep, opstaan tegen Hem door te leven zonder op Hem te letten, niet te zijn zoals of te doen zoals Hij vereist in Zijn wet – wat uitloopt op onze dood en het verloren gaan van de hele schepping.


1 Johannes 3:4

Een iegelijk, die zonde doet, die doet ook de ongerechtigheid; want de zonde is de ongerechtigheid.

Gebed Volwassenen

O Heere, onthoud mij niet Uw hemelse zegeningen. O Heere, verlos mij van eeuwige kwellingen. O Heere, ik heb gezondigd met mijn verstand en gedachten, in woorden en daden, vergeef me. O Heere, verlos mij van de nietigheid van de ziel en de stenen hardheid van het hart. O Heere, verlos mij van elke verleiding. O Heere, verlicht mijn hart die door slechte begeerten is verduisterd. O Heere, ik, mens, heb gezondigd: vergeef U, God, mij in Uw goedertierenheid. O Heere, zend toch Uw genade om mij te helpen, opdat ik Uw heilige Naam zal verheerlijken. O Heere Jezus Christus, schrijf me in het Boek van het Leven als Uw dienaar. O Heere mijn God, al hoewel ik in Uw ogen niets goeds heb gedaan, schenk mij naar Uw genade dat ik met het goede mag beginnen. O Heere, sprenkel de dauw van Uw genade op mijn hart. O Heere van hemel en aarde, gedenk mij, Uw zondige dienaar, koud van hart en onzuiver, in Uw koninkrijk. O Heere, ontvang mij vol berouw. O Heere, verlaat me niet. O Heere, leid mij niet in verzoeking. O Heere, schenk me gedachten aan het goede. O Heere, schenk me tranen, een herinnering aan de dood, en een gevoel van vrede. O Heere, schenk me opmerkzaamheid om mijn zonden te belijden. O Heere, schenk me nederigheid, liefde en gehoorzaamheid. O Heere, schenk me geduld, grootmoedigheid en zachtmoedigheid. O Heere, plant in mij de wortel van alle zegeningen en in mijn hart de vrees voor U. O Heere, sta mij genadig toe dat ik U met heel mijn hart en ziel mag liefhebben en dat ik in alle dingen Uw wil zal gehoorzamen. O Heere, bescherm me tegen kwade mensen, duivels en hartstochten en tegen alle andere zaken die tegen Uw wet ingaan. O Heere, die Uw schepping kent en weet wat U met deze wereld voorheeft; laat Uw wil ook in mij, zondaar, vervuld worden; want U bent voor eeuwig gezegend. Amen.
John Chrysostom (347–407) was aartsbisschop van Constantinopel. John was geboren in Antiochië. Hij kreeg de titel Chrysostom wat “gouden mond” betekent, vanwege zijn welsprekende prediking. Hij is bekend bij de oosters-orthodoxe kerk en de katholieke kerk als een heilige en Doctor van de kerk. Chrysostom is bekend van zijn Divine Liturgy of St. John Chrysostom en zijn grote hoeveelheid homiletische werken, inclusief 67 preken over Genesis, 90 over het evangelie van Mattheüs en 88 over het evangelie van Johannes.
Bron: “A Prayer by John Chrysostom: According to the Number of the Hours of the Day and Night” (notice there are 24 of them) in A Manual of Eastern Orthodox Prayers (New York: St Vladimir’s Seminary Press, 1983), 14–15.

Commentaar

Vanaf het moment dat een schepsel zich bewust wordt van ‘God als God’ en ‘van zichzelf als ik’, is de verschrikkelijke keuze voor hem geopend of hij God in het middelpunt zet of zichzelf. Deze zonde wordt dagelijks begaan door zowel jonge kinderen als onwetende mensen als ook door hoog ontwikkelde personen; en niet minder door eenlingen dan door degenen die midden in de samenleving staan; het is de zondeval in het leven van elk individu op iedere dag. Het is de ‘basis-zonde’ achter alle afzonderlijke zonden. Zelfs op dit moment geven jij of ik eraan toe of denken we erover om het te doen of hebben we berouw dat we het gedaan hebben. We proberen, als we wakker worden, de nieuwe dag aan Gods voeten te leggen; [maar] voordat we klaar zijn met scheren, wordt het ònze dag en Gods aandeel daarin wordt gevoeld als een bijdrage die we uit ‘eigen zak’ moeten betalen, een vermindering van de tijd die, zo voelen we dat, onze eigen tijd zou moeten zijn.
C. S. Lewis (1898–1963) was schrijver en leraar in de Engelse literatuur aan de universiteit van Oxford en later ook aan de universiteit te Cambridge. Lewis schreef diverse soorten literatuur, zoals commentaren, kinderboeken, (non-)fictie en theologie. Zijn meest bekende werken zijn Onversneden Christendom, Brieven uit de hel en de Kronieken van Narnia. Mede als gevolg van gesprekken met gelovige collega's van de universiteit te Oxford, o.a. met J.R.R. Tolkien, bekeerde hij zich tot het christendom. Lewis keerde na zijn bekering terug tot zijn anglicaanse wortels in de Engelse kerk.
Bron: The Problem of Pain (New York: HarperCollins, 1940), 70.
Nadere informatie: “Sin” in A Faith to Live By, door Donald Macleod.

Gebed Kinderen

Heere, wij hebben gezondigd met ons verstand en gedachten, in woorden en daden. Heere, onze harten zijn verduisterd door het kwaad. Heere, vergeef ons door uw goedertierenheid. Heere, verlaat ons alstublieft niet. Heere, leidt ons niet in verzoeking. Heere, help ons om nederig, liefdevol en gehoorzaam te zijn. Heere, leer ons om u lief te hebben met heel ons hart. Amen.
Zonde is God verwerpen of negeren in de wereld die Hij schiep, niet te zijn zoals of te doen zoals Hij vereist in Zijn wet.
    Deel vraag en antwoord met uw vrienden.
    Vorige vraag Q16 Vorige vraag
    Vorige vraag