Wat eist God in het zesde, zevende en achtste gebod?


In het zesde dat we onze naasten niet zullen kwetsen, haten of vijandig tegenover hen zullen zijn, maar geduldig en vredelievend en zelfs nastreven om onze vijanden lief te hebben. In het zevende, dat we ons onthouden van hoererij en zuiver en trouw leven, zowel in het huwelijk of in het leven als alleenstaande, en alle (gedachten tot) onzuivere handelingen, blikken, woorden, gedachten of verlangens zullen vermijden. In het achtste, dat we niets wat een ander toebehoort zonder toestemming tot ons nemen, en niemand iets goeds onthouden om er alleen zelf van te profiteren. 


Romeinen 13:9

Want dit: Gij zult geen overspel doen, gij zult niet doden, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis geven, gij zult niet begeren; en zo er enig ander gebod is, wordt in dit woord als in een hoofdsom begrepen, namelijk in dit: Gij zult uw naaste liefhebben gelijk uzelven.

Gebed Volwassenen

O aller genadigste God en Vader, die zich verwaardigt om onder ons Uw geestelijke tempel te bouwen, niet met hout en steen, maar door het stichtelijk werk van de Heilige Geest, die woont in degenen die geloven. Geef, dat bidden wij U van harte dat wij niet zullen worden overgegeven aan de macht van welke verleiding dan ook die deze tempel wil verontreinigen door onze zonden, maar dat wij ons overgeven aan God als geliefde kinderen en dat we U voortdurend verheerlijken mogen door onze heilige gehoorzaamheid, totdat wij van aangezicht tot aangezicht Uw heerlijkheid mogen komen aanschouwen. Een heerlijkheid die wij nu alleen zien weerspiegeld in Uw Woord, door Jezus Christus onze Heer. Amen.
Johannes Calvijn (1509-1564) was theoloog en pastor. Calvijn werd in Frankrijk in een streng rooms-katholieke familie geboren. Calvijn werkte het grootste deel van zijn leven in Geneve en stond aan de basis van de reformatie. Hij schreef de Institutie van de christelijke godsdienst (van waaruit dit citaat is genomen), de Geneefse Catechismus, evenals tal van commentaren op de Schrift.
Bron: “A Prayer of John Calvin” in General Liturgy and Book of Common Prayer, bewerkt door Samuel Miles Hopkins (New York: Barnes, 1883), 47.

Commentaar

De mens kan niet eens de tien geboden houden. Toch praat hij lichtvaardig over het houden van de geboden in de Bergrede en het Christus gelijkvormig worden… De Joden waren een volk aan wie God Zijn wet al gegeven had via Zijn dienstknecht Mozes en zij konden die niet houden. Zij konden de tien geboden niet houden. Niemand heeft ze ooit volmaakt kunnen houden… En als een mens de tien geboden niet kan houden terwijl ze die wel begrijpen, welke hoop hebben zij dan op het houden van de tien geboden zoals ze zijn geïnterpreteerd door Jezus Christus? Dat was het hele probleem met de Farizeeërs, die Hem zo haatten en Hem uiteindelijk kruisigden. Zij dachten dat ze de tien geboden hielden en de zedelijke wet. Onze Heere heeft hen overtuigd van en veroordeeld vanwege het feit dat ze dat niet deden. Ze beweerden dat ze nooit een moord hadden gepleegd. “Wacht even”, zei onze Heere. “Heb je ooit tegen je broeder gezegd: ‘Gij dwaas’? Als je dat hebt gedaan, ben je schuldig aan moord. Moord betekent in werkelijkheid niet alleen fysiek een mens vermoorden, het betekent ook de aanwezigheid van bitterheid en haat in je hart… “ En weet je nog dat Hij hetzelfde leerde met betrekking tot overspel. Ze beweerden dat ze zonder schuld waren. “Maar wacht even”, zei onze Heere: “jullie zeggen dat je nooit overspel gepleegd hebt? Maar Ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft” (Matt. 5:28). Hij is schuldig; hij heeft begeerd, hij heeft verlangd… Een gedachte en een verbeelding zijn in de ogen van God net zo verwerpelijk als het begaan van de daad.
David Martyn Lloyd-Jones (1899-1981) was een arts uit Wales en een protestantse predikant. Lloyd-Jones is het best bekend van de dertig jaren dat hij het preekte en onderwees in de Westminster Chapel in Londen. Hij heeft vele maanden, zelfs jaren, besteed om een bijbelboek vers voor vers te verklaren. Zijn meest bekende publicatie is waarschijnlijk een reeks van 14 uitgaven met commentaren op de brief Romeinen.
Bron: The Cross (Wheaton: Crossway, 1986), 176–177.
Nadere informatie: “Teacher” and “Love” in Concise Theology door J. I. Packer.

Gebed Kinderen

Genadige God en Vader, bewaar ons alstublieft voor de verleiding om Uw geboden te verbreken. Help ons om U te vertrouwen en voortdurend U te verheerlijken door Uw Woord te gehoorzamen. Door Jezus Christus onze Heer. Amen.
In het zesde dat we onze naasten niet zullen kwetsen, haten of vijandig tegenover hen zullen zijn, In het zevende, dat we zuiver en trouw behoren te leven In het achtste, dat we niets wat een ander toebehoort het zonder toestemming tot ons nemen,
    Deel vraag en antwoord met uw vrienden.
    Vorige vraag Q11 Vorige vraag
    Vorige vraag