Wat verlangt de wet van God?


Een persoonlijke, volmaakte en eeuwigdurende gehoorzaamheid; dat we God met heel ons hart, onze ziel, ons verstand en onze krachten liefhebben; en dat we onze naaste liefhebben als onszelf. Wat God verbiedt, mag nooit gebeuren en wat God beveelt, moet altijd gebeuren.


Mattheus 22:37-40

37 En Jezus zeide tot hem: Gij zult liefhebben den Heere, uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand. 38 Dit is het eerste en het grote gebod. 39 En het tweede aan dit gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. 40 Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.

Gebed Volwassenen

Wij danken u Hemelse Vader dat U ons niet heeft verlaten zodat wij rond moeten tasten in het duister zonder enig licht om ons de weg te wijzen. Wij danken U dat Uw Woord een lamp is voor onze voet en een licht op ons pad. En wij danken u dat U ons in de Heilige Geest een Trooster heeft gegeven, die in ons woont en ons kracht geeft, die Uw wet in ons hart schrijft en ons in staat stelt om lief te hebben en te gehoorzamen. Geef ons steeds meer de volheid van de Geest zodat we een leven kunnen leven dat welgevallig is in Uw heilige ogen. Voor de glorie van Uw grote naam. Amen.
John Stott (1921-2011) is een Engels Anglicaanse predikant die gedurende vele jaren gediend heeft als rector aan de All Souls Church in Londen. Stott was een van de belangrijkste ontwerpers van het Lausanne Covenant (1974). Hij schreef veel boeken, waaronder Why I Am a Christian en The Cross of Christ.
Bron: het einde van de preek ‘The Call to Fulfil the Law’ (NL: ‘De oproep om de wet te vervullen’); over Mattheüs 5:17–20, opgenomen op 15 oktober 1989, beschikbaar op www.allsouls.org.

Commentaar

De Heere God liefhebben met heel uw hart, uw verstand, uw ziel en met al uw krachten is het eerste en grote gebod van de christelijke gerechtigheid. Verlustig uzelf in de Heere uw God; zoek en vind al uw geluk in Hem. Luister naar Zijn Woord: ‘Mijn zoon, geef Mij je hart’, en vervul het. Als u Hem het diepste van uw ziel gegeven hebt om er als Enige te regeren, dan kunt u werkelijk van harte uitroepen: ‘Ik zal U liefhebben, o mijn God, mijn Sterkte. De Heere is mijn sterke Rots, mijn Redder, mijn God op Wie ik vertrouw.’ Het tweede gebod, ofwel het tweede grote onderdeel van de christelijke gerechtigheid is nauw en onlosmakelijk verbonden met de eerste: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ Heb lief en omarm met de meest tere goedwillendheid, de meest oprechte en hartelijke genegenheid, en de vurigste begeerte om elk kwaad te voorkomen of te verwijderen en elk denkbaar goed te brengen. Uw naaste - niet alleen uw vrienden, familie of bekenden; niet alleen de goede, brave mensen die tegen u opzien, de mensen die vriendelijk tegen u zijn of uw vriendelijkheid beantwoorden, maar ieder mens, ook degenen die u nog nooit hebt gezien en waarvan u de naam niet kent. Zelfs hen waarvan u weet dat ze slecht en ondankbaar zijn, die u misbruiken. Zelfs hen zult u liefhebben als uzelf, met dezelfde onveranderlijke dorst naar hun geluk. Bewaar hen met dezelfde onvermoeibare zorg voor alles wat hun lichaam of ziel maar zou kunnen kwetsen of pijn doen. Dit is echte liefde.
John Wesley (1703–1791). Een Brits predikant en theoloog, John is, samen met zijn broer Charles, de grondlegger van de Britse Methodistenbeweging. Hij reisde doorgaans te paard en preekte dagelijks twee of drie keer. Men zegt dat Wesley meer dan 40.000 preken uitgesproken heeft. Hij was eveneens een beroemd schrijver van liederen.
Bron: ‘The Two Great Commandments’ in Renew My Heart: Classic Insights by John Wesley (Uhrichsville, Ohio: Barbour, 2011).
Nadere informatie: ‘Law’ in Concise Theology, by J. I. Packer.

Gebed Kinderen

Wij danken U, hemelse Vader, dat Uw Woord een lamp is voor onze voet en een licht op ons pad. En wij danken U dat Uw Heilige Geest Uw wet in onze harten schrijft, om ons te helpen lief te hebben en te gehoorzamen. Leer ons om U en onze naaste lief te hebben. Help ons om zo te leven dat het aangenaam is in Uw heilige ogen. Voor de glorie van Uw grote Naam. Amen.
Dat we God met heel ons hart, onze ziel, ons verstand en onze krachten liefhebben; en dat we onze naaste liefhebben als onszelf.
    Deel vraag en antwoord met uw vrienden.
    Vorige vraag Q7 Vorige vraag
    Vorige vraag