Wat heeft God nog meer gemaakt?


God schiep alle dingen door Zijn krachtige Woord, en alles wat Hij maakte, was zeer goed; alles kwam tot bloei onder Zijn liefdevolle besturing.


Genesis 1:31

En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de zesde dag.

Gebed Volwassenen

Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, Die was en Die komen zal; eeuwig, zonder begin of einde; oneindig groot, zonder enige begrenzing of maat; de oneindige Geest, Vader, het Woord en de Heilige Geest. Het eeuwige Leven en Inzicht, de oneindige Wil, oneindig machtig, wijs en goed. Van U, door U, en tot U zijn alle dingen. U zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Al Uw werken vertellen Uw eer, want Uw heerlijke volmaaktheden verschijnen aan allen; en tot Uw eer en tot het welbehagen van Uzelf hebt U alles geschapen. De hemelen, en alle legerscharen; de zon, en al de schitterende sterren; het vuur, met zijn beweging, licht en warmte; de aarde en al wat daarop woont, met al haar heerlijke en prachtige versierselen; de lucht, en al de meteoren; de oceanen, en alles wat daarin zwemt: allen brengen zij U de lof , en tonen de heerlijkheid van de grote Schepper. Hoe groot is de kracht die vanuit niets zo’n grote wereld maakte en die met bijzondere voortvarendheid de hemellichamen voortbeweegt die in een oogwenk hun beweging, warmte en licht door het heelal, naar de zee en de aarde sturen. Uw machtige leven geeft leven aan alles, en bewaart de structuur van de natuur, die U hebt geschapen. Hoe heerlijk is de wijsheid waarmee U alle dingen ordent, en alles een plaats en instelling geeft. Door Uw volmaakte wetten handhaaft U de schoonheid en harmonie van alles! Hoe heerlijk zijn Uw goedheid en liefde, waarmee U alles zo goed hebt gemaakt! We loven en eren U, onze Heer en Eigenaar, want wij, en alle dingen, zijn Uw eigendom.
Richard Baxter (1615–1691) is een Engelse Puritein. Baxter diende als veldprediker in het leger van Oliver Cromwell en als predikant in Kidderminster. Toen James II werd afgezet, werd hij vervolgd en 18 maanden gevangen gezet. Hij bleef preken en schreef op dat moment het volgende: "Ik preekte alsof ik zeker wist dat ik nooit meer zou preken, en als een stervende man aan stervende mensen." Naast zijn theologische werken was hij een dichter en liederen-schrijver. Hij schreef ook zijn eigen Family Catechism.
Bron: “A Shorter Form of Praise and Prayer for the Lord's Day” in “The Poor Man’s Family Book” in The Practical Works of Richard Baxter, Volume 19 (London: Paternoster, 1830), 635–636.

Commentaar

God schiep door Zijn kracht uit niets de hemel, de aarde, en de zee; deze versierde en verrijkte Hij meteen met allerlei soorten goede dingen. Het behaagde Hem mensen in deze wereld te brengen, aan wie Hij alle dingen onderwierp. Hoe groot is onze God; hoe groot is Zijn kracht; hoe goed, rijk, en royaal is Hij voor de mens, die dat helemaal niet verdiende. God staat hem bij. God Die zulke grote rijkdommen, zulke heerlijke weldaden, en zulke voorzieningen voor hem alleen heeft geschapen , dat we Hem nooit voldoende kunnen prijzen. Hij heeft alles aan de mens onderworpen, en alles moet hem gehoorzamen. De mens is heer en meester. Maar als we het hebben over de schepping van de wereld, moeten we ook beseffen dat Hij dezelfde God is Die het geheel van deze wereld bewaart en regeert. De wereld houdt ook geen stand door eigen kracht; ook beweegt of roert zich niets op eigen initiatief. Het meest absurde wat er gezegd kan worden is dat God alle dingen geschapen heeft, maar vervolgens niet zorgt voor de dingen die Hij heeft gemaakt; en dat Zijn schepping is als een boot zonder stuurman die door tegenwinden heen en weer geslingerd wordt en die Hij op de klippen laat lopen. God zorgt voor en aanschouwt de toestand van de sterfelijke mensen en van de dingen die Hij ten behoeve van vergankelijke mensen heeft gemaakt. Daarom heeft God niet alleen de wereld en alle dingen die in de wereld zijn, geschapen, maar Hij zal deze ook vandaag en tot het einde toe regeren en bewaren.
Heinrich Bullinger (1504–1575) is een Zwitserse reformator. Hij is de opvolger van Zwingli als hoofd van de kerk te Zürich. Bullinger schreef zowel theologische als historische werken, in totaal ongeveer 127 titels. Er bestaan ongeveer 12.000 brieven van en aan Bullinger, de meest uitgebreide correspondentie die bewaard is uit de tijd van de Reformatie. Hij correspondeerde onder andere met Hendrik VIII, Edward VI en Elizabeth I van Engeland, Christian II van Denemarken en Frederik III, keurvorst van de Palts.
Bron: “That God is the Creator of All Things: The Fourth Sermon” in “The Other Eight Sermons of the Fourth Decade” in Decades of Henry Bullinger, translated by H.I., Volume 4 (Cambridge: University Press, 1851), 177–179.
Nadere informatie: “Creation” in A Faith to Live By, by Donald Macleod.
“Providence” in Concise Theology, by J. I. Packer.

Gebed Kinderen

Almachtige Heere God, U bent eeuwig, zonder begin of einde; U bent oneindig machtig, wijs en goed. U komt de lof toe tot in eeuwigheid. Al Uw werken verkondigen Uw glorie, en U schiep alle dingen voor Uw eigen heerlijkheid. Uw grote kracht schiep de hele wereld, en U geeft leven aan alle dingen. We loven en verheerlijken U, onze Heer en Eigenaar, want wij en alle dingen, zijn van U. Amen.
God schiep alle dingen en alles wat Hij maakte, was zeer goed.
    Deel vraag en antwoord met uw vrienden.
    Vorige vraag Q5 Vorige vraag
    Vorige vraag