Hoeveel personen zijn er in God?


Er zijn drie Personen in de ene ware en levende God: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ze zijn Dezelfde in wezen, en gelijk in macht en heerlijkheid.


2 Korinthe 13:13

De genade van den Heere Jezus Christus, en de liefde van God, en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.

Gebed Volwassenen

Met vrees en beven hebben we het meest heilige mysterie van de Drie-Eenheid, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest behandeld zoals we uit de Schriften hebben geleerd, en nu zijn we hier en aanbidden nederig deze drie-enige Eenheid en deze enige Drie-Eenheid. Laat ons zowel dit onderscheid dat in de Schriften zo duidelijk naar voren komt, onthouden en erkennen, als ook de eenheid, die de Schriften ons met buitengewone grote nadruk aanbevelen. Er is maar één God. Als we dus lezen dat God de wereld heeft geschapen, begrijpen we dat de Vader uit Wie alle dingen zijn, door de Zoon door Wie alle dingen zijn, in de Heilige Geest, in Wie alle dingen zijn, de wereld heeft geschapen. En als we lezen dat de Zoon mens is geworden, heeft geleden, is gestorven en weer opgestaan voor ons heil, dan geloven we dat de Vader en de Heilige Geest, al waren Ze Zijn menswording en lijden niet deelachtig, toch meewerkten aan onze redding door de Zoon. En als wordt gezegd dat zonden vergeven worden in de Heilige Geest, geloven we dat deze gave en alle andere zegeningen van de zaligheid gegeven en uitgestort worden door de ene, enige, ware, levende en eeuwig blijvende God, die niet te scheiden is: door de Vader, Zoon en Heilige Geest. Aan Hem zij de lof en dank voor altijd en eeuwig. Amen.
Heinrich Bullinger (1504–1575) was een Zwitsere reformator. Hij was de opvolger van Zwingli als hoofd van de kerk te Zürich. Bullinger schreef zowel theologische en historische werken, in totaal ongeveer 127 titels. Er bestaan ongeveer 12.000 brieven van en aan Bullinger. Het is de meest uitgebreide correspondentie die bewaard is uit de tijd van de Reformatie. Hij correspondeerde onder andere met Hendrik VIII, Edward VI en Elizabeth I van Engeland, Christian II van Denemarken en Frederik III keurvorst van de Palts.
Bron: “Of The Holy Ghost: The Eighth Sermon” in “The Other Eight Sermons of the Fourth Decade” in Decades of Henry Bullinger, translated by H.I., Volume 4 (Cambridge: University Press, 1851, 325-326.)

Commentaar

Wij moeten geloven in de drie-eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, Die samen één God zijn. Het is vooral belangrijk om Gods drie grote werken met betrekking tot ons mensen te kennen. Wij moeten Hem kennen als onze Schepper en de God van de natuur; als onze Verlosser, en de God die ons leven leidt; de God van de verzoenende genade, en als onze Heiligmaker en de Toepasser en Voleinder van alles dat ons toerust voor Zijn heerlijkheid. De Schrift zegt ons dat er Drie zijn, en toch maar één God. We moeten gedoopt worden in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (Matth. 28 vers 19). ‘Want Drie zijn er die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn één (1 Johannes 5:7).’ God is een oneindige, ongedeelde Geest; en toch moeten we geloven dat Hij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest is. We moeten weten, geloven en hoogachten dat Hij de enige oneindige, eeuwige, zelfvoorzienende Geest, levende Kracht, Begrip, en Wil is, ons meest volmaakte Leven, Licht en Liefde; Vader, Zoon en Heilige Geest, uit Wie, door Wie, en tot Wie alle dingen zijn; onze volkomen Eigenaar, Meester, en Vader; onze Schepper, onze Verlosser en Heiligmaker.
Richard Baxter (1615–1691) is een Engelse Puritein. Baxter diende als veldprediker in het leger van Oliver Cromwell en als predikant in Kidderminster. Toen James II werd afgezet, werd hij vervolgd en voor 18 maanden gevangen gezet. Hij bleef preken en schreef op dat moment het volgende: "Ik preekte alsof ik zeker wist dat ik nooit meer zou preken, en als een stervende man aan stervende mensen." Naast zijn theologische werken was hij een dichter en liederen-schrijver. Hij schreef ook zijn eigen Family Catechism (waaruit dit citaat is genomen).
Bron: “The Catechising of Families” in The Practical Works of Richard Baxter, Volume 19 (London: Paternoster, 1830), 33, 62, 165.
Nadere informatie: “Trinity” in Concise Theology, by J. I. Packer.

Gebed Kinderen

U bent de ene en enige God. U - Vader, Zoon en Heilige Geest – hebt de wereld geschapen. Alles wat we hebben en ontvangen, is afkomstig van U, de ene, enige, ware, levende en eeuwige God, Welke is de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Aan U geven wij lof en dankzegging tot in alle eeuwigheid. Amen.
Er zijn drie Personen in God: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
    Deel vraag en antwoord met uw vrienden.
    Vorige vraag Q3 Vorige vraag
    Vorige vraag