Wie is God?


God is de Maker en Onderhouder van iedereen en alles. Hij is eeuwig, oneindig en onveranderlijk in Zijn macht en volmaaktheid, goedheid en glorie, wijsheid, rechtvaardigheid en waarheid. Er gebeurt niets zonder Hem, of buiten Zijn wil om.

 


Psalm 86:8,10 en 15

8 Onder de goden is niemand U gelijk, Heere! en er zijn geen gelijk Uw werken. 10 Want Gij zijt groot, en doet wonderwerken; Gij alleen zijt God. 15 Maar Gij, Heere! zijt een barmhartig en genadig God, lankmoedig, en groot van goedertierenheid en waarheid.

Gebed Volwassenen

Ik geloof, o soevereine Goedheid en machtige Wijsheid, dat U alle dingen beveelt en regeert op de meest heerlijke wijze. Zelfs de meest kleine en schadelijke dingen gebruikt U tot Uw glorie en tot het welzijn van hen die U liefhebben. O Vader van de geslachten in de hemel en op de aarde, ik geloof dat U alle gebeurtenissen zo beschikt, dat zij Uw goedheid op de meest heerlijke wijze aan Uw kinderen laten zien, in het bijzonder aan hen die in verwachting opzien naar U. Ik smeek U nederig, leer mij om U in al Uw wegen te aanbidden, ook als ik ze niet begrijp; leer mij te blij zijn dat U Koning bent, en leer mij U te danken voor alle dingen die mij overkomen; leer mij te zien dat U die voor mij hebt uitgekozen en goed voor mij acht. Geef mij in de toekomst de genade om in alles wat mij nog zal overkomen , steeds te doen wat U behaagt; leer mij vervolgens om alles over te geven in Uw hand, met volkomen onderwerping aan Uw wijsheid.
John Wesley (1703–1791). Een Brits predikant en theoloog, John is, samen met zijn broer Charles, de grondlegger van de Britse Methodistenbeweging. Hij reisde doorgaans te paard en preekte dagelijks twee of drie keer. Men zegt dat Wesley meer dan 40.000 preken uitgesproken heeft. Hij was eveneens een beroemd schrijver van liederen.
Bron: “Forms of Prayer: Thursday Morning” in The Works of the Reverend John Wesley, Volume 6 (New York: J. Emory & B. Waugh, 1831), 392.

Commentaar

God is een eeuwig, onafhankelijk Wezen. Hij geeft het leven aan alle schepselen. God is een eeuwig, onveranderlijk Wezen. Zijn bestaan kent geen grenzen. Engelen en mensen hebben hun eigen bestaanswijze, maar zij zijn gebonden en beperkt; God is een onbevattelijk Wezen. Hij kan niet binnen bepaalde grenzen opgesloten worden. Er was nooit een tijd waarin God niet van Zichzelf kon zeggen: 'Ik ben', en die tijd zal er ook nooit zijn. Hij is een God Die leven geeft aan alle dingen. Hij is de grond van alles wat bestaat en Hijzelf is er alleen dankzij Zichzelf. ‘Ik ben die Ik ben, en zoals Ik ben, zo zal Ik zijn in alle eeuwigheid.’ Hij is oneindig in macht, soeverein in heerschappij, en niet gebonden zoals schepselen dat zijn. Hij is zo sterk dat niets Zijn macht te boven gaat. Hij is Iemand voor Wie niets onmogelijk is. Hij heeft niets nodig, maar is oneindig gezegend met de oneindige volmaaktheid van Zijn glorierijke Wezen. Hij is zelfgenoegzaam, allesomvattend en absoluut volmaakt. Er is geen opvolging van of verandering in God, maar Hij is eeuwig Dezelfde. God was altijd, is altijd en zal eeuwig zijn. Hoewel Hij Zichzelf in de tijd aan Zijn schepselen openbaart, is Hij Zelf nooit aan tijd gebonden geweest. Kijk terug of vooruit, en zie dat God van eeuwigheid tot eeuwigheid een zelfgenoegzaam, oneindig, perfect en gezegend Wezen is, de eerste Oorzaak van ons bestaan, terwijl Zijn eigen bestaan geen begin kent. Hij is een eeuwige, oneindige Volheid. Hij bestaat door Zichzelf en voor Zichzelf. God was al van eeuwigheid Wie Hij is, en Hij zal ook altijd Dezelfde blijven.
Thomas Brooks (1608–1680) was een Brits Puriteins predikant. Brooks studeerde aan de universiteit van Cambridge voor hij rector werd van een kerk in Londen. Hij werd uit zijn post gezet, maar continueerde zijn werk in Londen, zelfs tijdens de grote pestepidemie. Hij heeft meer dan een dozijn boeken geschreven, waarvan de meesten een devotioneel karakter hebben en The Mute Christian Under the Smarting Rod het meest bekend is.
Bron: “Christ’s Eternal Deity Proved” in The Complete Works of Thomas Brooks, bewerkt door Rev. Alexander Balloch Grosart, Volume 5 (Edinburgh: James Nichol, 1866), 150–157.
Nadere informatie: “Self-existence”, “Transcendence” en “Almightiness” in Concise Theology, by J. I. Packer.

Gebed Kinderen

Soevereine, machtige en wijze God, wij geloven dat U alles hebt gemaakt en bestuurt tot Uw glorie en het welzijn van degenen die van U houden. Alstublieft, leer ons U te aanbidden en te blij zijn dat U onze Koning bent. Help ons om U te danken in alle dingen. Amen.
God is de Maker en Onderhouder van iedereen en alles.
    Deel vraag en antwoord met uw vrienden.
    Vorige vraag Q2 Vorige vraag
    Vorige vraag