Hoe kunnen we gered worden?


Alleen door het geloof in Jezus Christus en in Zijn plaatsvervangende verzoenende dood aan het kruis; dus, ook al zijn we schuldig, doordat we God ongehoorzaam zijn geweest en nog steeds geneigd zijn tot alle kwaad, toch zal God, zonder enige verdienste van ons zelf, maar alleen door pure genade, de volmaakte gerechtigheid van Christus aan ons toerekenen, als we berouw tonen en geloven in Hem.


Efeze 2:8 en 9

8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave; 9 Niet uit de werken, opdat niemand roeme.

Gebed Volwassenen

Beledigde Majesteit! Ik ben terecht ter dood veroordeeld, en zou eeuwig moeten omkomen, maar U bent rechtvaardig. Maar, is er niets in uw geopenbaarde wezen dat een ellendig schepsel en een schuldige misdadiger kan aanmoedigen om te zoeken naar genade en hoop om te worden aangenomen? Bent U niet een barmhartig Verlosser als ook een rechtvaardig God? Is Jezus niet Uw enige Zoon, en hebt U Hem niet voorgesteld als een verzoening door het geloof in Zijn bloed? Naar Hem vlucht ik als mijn enige toevlucht voor de goddelijke toorn. Ik kan geen aanspraak maken op Uw goedertierenheid. Alleen, als het U goed dunkt om de gemeenste van de zondaars, de meest ellendige van alle schepselen te redden, als het U behaagt om oneindige barmhartigheid te bewijzen aan één die oneindige ellende verdient en die zichzelf moet verdoemen; des te groter zal de glorie van Uw meedogen zijn... grenzeloze genade zal de heerlijkheid toegebracht worden.

Commentaar

Gerechtvaardigd uit het geloof, hebben wij vrede met God. Het recht beslist nu vóór de zondaar, in plaats van tegen hem. Ons geheugen doet ons terug zien op vroegere zonden, met diepe droefheid over de zonde, maar zonder angst om er nog straf voor te krijgen, want Christus heeft de schuld van zijn volk betaald, tot aan de laatste tittel en jota, en ontving van God het betalingsbewijs; en tenzij God zo onrechtvaardig zou zijn om dubbele betaling te verlangen voor een schuld, kan geen mens, voor wie Jezus stierf als Vervanger, ooit in de hel geworpen worden. Het lijkt juist een van de beginselen van onze verlichte natuur om te geloven dat God rechtvaardig is; we voelen dat dat zo is, en dit jaagt ons allereerst schrik aan; maar is het niet prachtig dat juist dit zelfde geloof, dat God rechtvaardig is, daarna de pijler wordt van ons vertrouwen en vrede! Als God rechtvaardig is, zou ik, een zondaar, alleen en zonder een vervanger, gestraft moeten worden; maar Jezus staat in mijn plaats en is gestraft voor mij; en nu, als God rechtvaardig is, kan ik, een zondaar, die in Christus ben, nooit gestraft worden. God moet eerst Zijn aard veranderen, voordat ook maar een enkele ziel voor wie Jezus Plaatsvervanger was, ooit zou kunnen lijden onder de gesel van de wet. Daarom, nu Jezus de plaats van de gelovige heeft ingenomen - daarbij de goddelijke toorn voor al wat Zijn volk had moeten lijden vanwege hun zonde, volledig heeft gestild, kan nu de gelovige juichen met glorieuze triomf, "Wie zal beschuldiging inbrengen tegen Gods uitverkorenen? " God niet, want Hij heeft gerechtvaardigd, Christus niet, want Hij is gestorven," ja, wat meer is, Hij is opnieuw opgestaan "Mijn hoop leeft niet, omdat ik geen zondaar ben, maar omdat ik een zondaar ben voor wie Christus stierf; mijn vertrouwen is niet dat ik heilig ben, maar alhoewel ik onheilig ben, Jezus mijn gerechtigheid is. Mijn geloof rust niet op wat ik ben, of zal zijn, of voel, of weet, maar in wat Christus is, in wat Hij heeft gedaan, en in wat Hij nu voor mij doet. Op de leeuw van de gerechtigheid, rijdt de schone maagd van de hoop als een koningin.
Charles Haddon Spurgeon (1834–1892) is een Engelse baptisten predikant. Spurgeon werd op 20 jarige leeftijd predikant van de Londense New Park Street Church (later Metropolitan Tabernacle). Hij preekte vaak aan meer dan 10.000 mensen zonder elektronische versterking. Spurgeon was een productief schrijver en zijn gedrukte werken zijn omvangrijk; tot zijn sterven preekte hij ongeveer 3.600 preken en gepubliceerde 49 delen commentaren, redes, liederen en gebeden. Bron: the reading for September 25 morning in Morning & Evening, Daily Reading by C.H. Spurgeon (Scotland: Christian Focus Publications, 1994). Verder lezen “Mediation” and “Sacrifice” in Concise Theology, by J. I. Packer.

Gebed Kinderen

Almachtige God, wij zijn rechtvaardig veroordeeld tot de dood en we moeten voor eeuwig omkomen. Maar wij zien op tot U om genade en aanneming te ontvangen. U bent een bewogen Verlosser, evenals een rechtvaardig God. Jezus, Uw enige Zoon, stierf en wij zijn gered door Zijn zoenoffer. We vluchten daarom tot Hem als onze enige toevlucht. Dank U ons dat U ons Uw oneindige genade toonde toen we oneindige ellende verdienden. Amen.
Alleen door het geloof in Jezus Christus en in Zijn plaatsvervangende verzoenende dood aan het kruis.
    Deel vraag en antwoord met uw vrienden.
    Vorige vraag Q29 Vorige vraag
    Vorige vraag