Wat gebeurt er na de dood met diegenen die niet met Christus verenigd zijn door het geloof?


Op de dag van het oordeel zullen ze de beangstigende, maar rechtvaardige straf van verdoemenis tegen hen aangekondigd krijgen. Ze zullen uitgeworpen worden van het genadige aangezicht van God, in de hel, om voor eeuwig op rechtvaardige maar ook verschrikkelijke wijze gestraft te worden.


Johannes 3:16-18 en 36

16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. 17 Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. 18 Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. 36 Die in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die den Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.

Gebed Volwassenen

Onze Hemelse Vader, we vragen U of U naar de duizenden en miljoenen om ons heen wilt kijken die U niet kennen. Heere, zie op de massa die nergens heen gaat om te aanbidden. Heb medelijden met ze; Vader, vergeef hen. Geef ze een verlangen om Uw Woord te horen. Geef de mensen het verlangen om naar hun God te komen. O Heere, neem zondaars Zelf onder handen. Kom en strek Uw hand uit naar eigenzinnige en halsstarrige mensen. Maak dat de achtelozen en de lichtzinnigen beginnen na te denken over de eeuwige dingen. Laat hun hart onrustig worden, laat Gods pijlen in hun lendenen steken, en mogen ze de Grote Geneesheer zoeken en op die dag hun genezing vinden. Heere, U zegt ‘vandaag, als je Zijn stem hoort’ en wij vangen de echo daarvan op. Red mensen vandaag, zelfs nu nog. Geef ze Uw Geest in kracht zodat ze gewillig zullen zijn om in Christus te rusten. Heere, hoor, vergeef, aanvaard en zegen, in Jezus’ naam, Amen.

Commentaar

Hoe pijnlijk het onderwerp ‘hel’ ook is, het is er een waarover ik niet stil durf, niet kan en mag zijn. Ik weet dat er mensen zijn die niet geloven dat er zelfs maar een hel zou zijn. Ze vinden het in strijd met de genade van God. Ik weet ook dat er mensen zijn die niet geloven dat de hel eeuwig is. Ze zullen ons vertellen dat het ongeloofwaardig is dat een barmhartige God mensen voor eeuwig zou straffen. Ik weet ook dat sommigen geloven dat er een hel is, maar nooit accepteren dat daar ook maar iemand heen gaat. Er is maar één punt waarover we het eens moeten worden: ‘Wat zegt het Woord van God?’ Geloof je de Bijbel? Reken er dan maar op, de hel is waarachtig en echt. Hij is zo echt als de hemel, zo waarachtig als de rechtvaardiging door het geloof, zo waarachtig als het feit dat Christus aan het kruis stierf. Er is geen feit of leer die je niet terecht zou mogen betwijfelen als je twijfelt aan de hel. Geloof niet in de hel en je verwrikt, verdraait en ontgrondt alles in de Schrift. Je zou dan zo je Bijbel direct weg kunnen gooien. Van ‘geen hel’ naar ‘geen God’ zijn maar een paar stappen. Geloof je de Bijbel? Reken er dan maar op dat de hel inwoners zal hebben. Dezelfde gezegende Zaligmaker Die nu op de genadetroon zit, zal op een dag op een rechterstoel zitten en de mensen zullen zien dat er zoiets is als de toorn van het Lam. Geloof je de Bijbel? Reken er dan op dat de hel een intense en onuitsprekelijke jammerklacht zal zijn. De kuil, de gevangenis, de worm, het vuur, de dorst, de duisternis, het geween, het gekners van de tanden, de tweede dood - al deze Bijbelse voorbeelden betekenen iets. Geloof je de Bijbel? Reken er dan op, de hel is eeuwig. Het moet eeuwig zijn, want anders hebben woorden geen betekenis. Voor altijd en eeuwig, oneindig, onuitblusbaar, nooit-stervend - dat zijn allemaal uitdrukkingen over de hel, en deze uitdrukkingen kunnen niet weggeredeneerd worden. Als een mens de hel zou kunnen ontkomen zonder geloof in Christus of heiliging door de Geest, dan is de zonde niet langer een oneindig kwaad, en zou er voor Christus ook niet zo’n grote noodzaak zijn geweest om verzoening aan te brengen. En waar is er een grond om te beweren dat de hel ooit een hart kan veranderen, of het geschikt kan maken voor de hemel? De hel moet wel eeuwig zijn, anders zou hel geen hel meer zijn. Het is opmerkelijk de vele teksten erover in de Schrift te zien. Het is ook opmerkelijk dat niemand er zoveel over zegt als onze Heere Jezus Christus, de genadevolle Zaligmaker en de apostel Johannes, wiens hart toch vol met liefde lijkt te zijn.
John Charles Ryle (1816–1900) was de eerste Anglicaanse bisschop van Liverpool. Ryles aanstelling was een aanbeveling van minister-president Benjamin Disraeli. Naast schrijver en pastor was hij een atleet die roeide en cricket speelde voor Oxford University. Hij was eveneens verantwoordelijk voor het bouwen van meer dan veertig kerken. Bron: Consider Your Ways (London: Hunt & Son, 1849), 23–26. Verder lezen “Hell” in Concise Theology, by J. I. Packer. “Hell” in A Faith to Live By, by Donald Macleod.

Gebed Kinderen

Onze Hemelse Vader, wilt U naar de duizenden om ons heen kijken die U niet kennen en nergens heengaan om U te aanbidden. Heere, heb medelijden met ze; Vader, vergeef ze. Geef ze het verlangen om Uw Woord te horen. Geef ze een verlangen om U te zoeken, hun God. Heere, help ze alstublieft om te beginnen met denken over eeuwige dingen. Help ze om U, de grote Geneesheer te zoeken en genezing te vinden. Zend ze Uw Geest met kracht dat ze gewillig mogen zijn om in Christus te rusten. We bidden U, red mensen vandaag. Amen.
Ze zullen uitgeworpen worden van het aangezicht van God, in de hel, om voor eeuwig gestraft te worden.
    Deel vraag en antwoord met uw vrienden.
    Vorige vraag Q28 Vorige vraag
    Vorige vraag