Worden alle mensen gered door Christus zoals ze verloren gingen door Adam?


Nee, alleen zij die God uitverkoren heeft en die door het geloof met Christus verenigd zijn. Toch betoont God een algemene genade ook aan hen die niet verkoren zijn door het gevolg van de zonde in te perken en hen in staat te stellen werk te doen dat de mensen ten goede komt.


Romeinen 5:17

Want indien door de misdaad van één de dood geheerst heeft door dien énen, veel meer zullen degenen, die den overvloed der genade en der gave der rechtvaardigheid ontvangen, in het leven heersen door dien Enen, namelijk Jezus Christus.

Gebed Volwassenen

Verlos los mij van al mijn armzalige nederlagen en zo veel meer van alle overwinningen die ik leek te behalen; verlos mij van de gevatheid die uit mij voortsproot namens U, waarop, terwijl de engelen huilen, het publiek lacht; verlos mij van al mijn bewijzen van Uw Goddelijkheid, U die daarvan geen teken wilde geven. Gedachten zijn slechts munten. Laat me niet in plaats van U, hun versleten afbeelding van Uw hoofd vertrouwen. Kom naar beneden, o schone stilte en bevrijd mij van al mijn gedachten, zelfs van de gedachten over U. Heer van de enge poort en het oog van de naald, neem van mij alles weg dat zinloos is opdat ik niet sterve.

Commentaar

Algemene genade is de term die gebruikt wordt om de algemene zegeningen te beschrijven, die God verleent aan alle mannen en vrouwen, zonder onderscheid te maken, zoals Hij dat wil, niet alleen aan Zijn volk, maar aan alle mannen en vrouwen, volgens Zijn eigen wil. Oftewel, algemene genade betekent die algemene werking van de Heilige Geest waardoor Hij, zonder vernieuwing van het hart, een zedelijke invloed uitoefent, waardoor de zonde wordt bedwongen, en orde wordt gehandhaafd in het sociale leven en burgerlijke rechtvaardigheid wordt bevorderd. Dat is de algemene omschrijving. De Heilige Geest is van het begin af aan het werk geweest in deze wereld en heeft Zijn invloed en Zijn uitwerking gehad op mannen en vrouwen die niet zijn gered en naar het verderf zijn gegaan. Terwijl ze in dit leven en in deze wereld waren, kwamen ze onder deze algemene, niet-zaligmakende werking van de Heilige Geest. Het is geen zaligmakende invloed, noch is het een verlossende invloed, maar het maakt deel uit van Gods doel. Als de Heilige Geest niet op deze algemene manier aan het werk zou zijn in mannen en vrouwen, zouden wij mensen, als een gevolg van de zondeval en de zonde weggeteerd zijn in vergetelheid. Daarnaast is er wat in het algemeen beschreven wordt met ‘cultuur’. Daarmee bedoel ik kunst en wetenschap, een interesse in de dingen van het verstand, literatuur, architectuur, beeldhouwen, schilderen en muziek. Welnu, er kan helemaal geen twijfel over bestaan dat de beoefening van de kunst goed is. Het verlost niet, maar het vormt mensen, het zorgt ervoor dat ze betere levens leiden. Welnu, waar komen al deze dingen vandaan? Hoe leg je uit dat er mensen zijn geweest zoals Shakespeare of Michelangelo? Het antwoord van de Schrift is dat deze mensen hun gaven hadden en in staat waren ze uit te voeren als resultaat van de uitwerking van de algemene genade, de algemene invloed van de Heilige Geest.
David Martyn Lloyd-Jones (1899-1981) was een arts uit Wales en een protestantse predikant. Lloyd-Jones het is best bekend van de dertig jaren dat hij het preekte en onderwees in de Westminster Chapel in Londen. Hij heeft vele maanden, zelfs jaren, besteed om een hoofdstuk van de Bijbel vers voor vers te verklaren. Zijn meest bekende publicatie is waarschijnlijk een reeks van 14 uitgaven met commentaren op de brief Romeinen. Bron: "Creation and Common Grace" in Great Doctrines of the Bible, “Volume 2: God the Holy Spirit” (Wheaton: Crossway, 2003), 24–25. Verder lezen “Divine Pre-ordination” in A Faith to Live By, by Donald Macleod.

Gebed Kinderen

Heer, verlos ons van al onze zonden. Heer van de enge poort en het oog van de naald, neem onze afgoden van ons weg. Laat ons vertrouwen in U alleen. Amen.
Nee, alleen zij die God uitverkoren heeft en die door het geloof met Christus verenigd zijn.
    Deel vraag en antwoord met uw vrienden.
    Vorige vraag Q27 Vorige vraag
    Vorige vraag