Waarvan heeft Christus’ dood ons nog meer verlost?


Christus’ dood is het begin van de verlossing en vernieuwing van ieder deel van de gevallen schepping, zoals Hij op krachtig wijze alle dingen leidt tot Zijn eigen glorie en het goede voor Zijn schepping. 


Kolossenzen 1:19-20

19 Want het is des Vaders welbehagen geweest, dat in Hem al de volheid wonen zou; 20 En dat Hij, door Hem vrede gemaakt hebbende door het bloed Zijns kruises, door Hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot Zichzelven, hetzij de dingen, die op de aarde, hetzij de dingen die in de hemelen zijn.

Gebed Volwassenen

Onze hemelse Vader roep ons om onze harten dieper te neigen en geen andere dingen in de weg te laten staan en dat we dan, hemelse Vader, bedenken dat alles toebehoort aan de Heere Jezus. Dat Hij niet alleen stierf om onze zielen in de hemel te brengen, maar dat onze lichamen op een dag opgewekt zullen worden uit de dood. Die ene dag, zoals Petrus zei, direct na Zijn hemelvaart, ‘Hij gaat naar de hemel totdat Hij terugkomt om alle dingen te herstellen.’ Dat Zijn dood daar aan het kruis op Golgotha voor een ieder van ons persoonlijk is, maar dan niet op een zelfzuchtige manier. Onze persoonlijke redding zal op een dag onderdeel zijn van het herstel van alle dingen. Het is onze roeping om, totdat Hij zal terugkomen op die blijde dag, alles te doen wat we kunnen – hoewel het niet zo goed zal zijn als wanneer Hij terugkomt - om voor een wezenlijk herstel te zorgen op alle terreinen die Hij dan volmaakt zal herstellen. Geef dat, als er een ware verkondiging van het Evangelie is, het tot gevolg heeft dat er een uitwerking is op het sociale leven om ons heen in de wereld. Dat de Kerk er is om het Evangelie te verkondigen, maar ook het Goede Nieuws voor te leven. Help ons! Vergeef ons! Gebruik ons! Helpt U ons, zo vragen we, en we vragen het in geen mindere naam dan die van de Heere Jezus Christus, ons Lam en onze God. Amen.
Francis Schaeffer (1912–1984) was een Amerikaanse presbyteriaanse predikant en filosoof. Schaeffer is het meest bekend van zijn schrijven en zijn instelling van de L'Abri ("The Shelter") gemeenschap in Zwitserland. Hij schreef 22 boeken, de meest bekende zijn de trilogie The God Who Is There, Escape from Reason, en He Is There and He Is Not Silent evenals van zijn A Christian Manifesto.
Bron: From an address “A Christian Manifesto” at the Coral Ridge Presbyterian Church, Fort Lauderdale, Florida, 1982, available from www.intothyword.org/apps/articles/default.asp?articleid=36268

Commentaar

Jezus is een Verlosser, dat is Zijn naam; Hij kwam juist met deze verlossingstaak in de wereld. Hij heeft zijn kostbare bloed gestort. Laat ons daarom geloven in (d.w.z. steunen op, geloven in, vertrouwen hebben in) onze dierbare Verlosser en Zijn verlossing; en laten we geloven dat de dag van onze volledige verlossing spoedig zal komen, wanneer we volledig en voor altijd van de zonde, de duivel en de wereld verlost zullen zijn; van al onze lasten, angsten en smarten, verleidingen en beproevingen. Of God is onze God, of Hij is het niet; of Christus is van ons, of Hij is het niet; als God en Christus niet van ons zijn, hebben we genoeg reden voor hartzeer. Maar als God van ons is en als Christus van ons is en als we Jezus Christus de Heere waarlijk als onze enige Heere en Redder hebben ontvangen; en onszelf volledig overgegeven hebben aan Hem; dan mogen we geloven in God als onze God, en in Jezus Christus als de onze en dan mogen we aanspraak maken op ons recht in God en Christus, en in alles wat God en Christus is en heeft, als het onze; en dan, wat is er dan voor reden voor hartzeer? Als God van ons is, als Christus van ons is, al het Zijne van ons, Zijn leven en dood van ons is: stel dat we het moeten stellen zonder bloedverwanten en vrienden, eer, welvaart en gezondheid, is de al genoegzame God dan niet genoeg? Is Jezus, in Wie alle volheid woont, niet voldoende om te voorzien in alles waar we gebrek aan hebben? Jezus Christus is alles en in allen; en als Christus de jouwe is, dan is alles van jou, God de jouwe, en het goede van beide werelden is van jou, en wat kun je nog meer verlangen?
John Bunyan (1628–1688) stond bekend als de ketellapper van Elstow. Bunyan onderging een radicale bekering en werd een voorname Puriteinse prediker. Toen zijn populariteit groeide, werd Bunyan steeds meer het doelwit van laster en smaad. Uiteindelijk werd hij gevangen genomen. Tijdens zijn tijd in de gevangenis is hij aan zijn bekendste werk begonnen: The Pilgrim's Progress (De Christenreis), waarvan de eerste druk in 1678 verscheen.
Bron: “Heart's Ease in Heart Trouble” in Bunyan’s Grace Abounding to the Chief of Sinners; Heart's Ease in Heart Trouble; The World to Come; and Barren Fig-tree (Philadelphia: JJ Woodward, 1828), 191–211.
Nadere informatie: “Goodness” in Concise Theology, by J. I. Packer.

Gebed Kinderen

Hemelse Vader, help ons te weten dat alles toebehoort aan de Heere Jezus. Dat Hij gestorven is om ons te redden en ons van alle dingen te verlossen. Help ons om alles te doen we wat we kunnen om deze gebroken schepping helen, wat Hij op een dag perfect zal doen. Amen.
Ieder deel van de gevallen schepping.
    Deel vraag en antwoord met uw vrienden.
    Vorige vraag Q26 Vorige vraag
    Vorige vraag