Betekent de dood van Christus dat al onze zonden vergeven kunnen worden?


Ja, omdat Christus’ dood aan het kruis genoeg was om te betalen voor de straf op onze zonde, rekent God ons Christus’ rechtvaardigheid aan alsof het onze eigen gerechtigheid zou zijn en zal Hij onze zonden niet meer gedenken.


2 Korinte 5:21

Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem.

Gebed Volwassenen

O God, ik verdien het niet om even de hemel te zien en ik ben bij mijzelf onbekwaam om mezelf van zonde, dood en hel te verlossen door mijn werken. Toch heeft U mij Uw Zoon Jezus Christus gegeven, die veel kostbaarder en dierbaarder is dan de hemel en sterker dan zonde, dood en hel. Hierover verblijd ik mij, prijs ik u en dank ik u, o God. Zonder enige prijs voor mij en door pure genade heeft U mij deze grenzeloze zegening geschonken, door Uw dierbare Zoon, door Wie U zonde, dood en hel van mij wegneemt en me alles schenkt wat aan Hem toebehoort. Amen.
Maarten Luther (1483-1546) was een Duitse protestantse predikant en professor in de theologie. Luther is in 1506 ingetreden als Augustijner monnik. Hij ontving het sacrament van de priesterlijke inwijding in 1507. Nadat hij aan de Universiteit van Wittenberg was benoemd tot hoogleraar in de moraaltheologie ontwikkelde hij zich tot één van de leiders van de Reformatie in het Duitse Rijk. Op 31 oktober 1517 publiceerde Luther zijn vijf en negentig stellingen op de deur van een kerk in Wittenberg. Dit was één van de eerste beginselen van de Reformatie. Zijn weigering om op verzoek van paus Leo X en keizer Karel V zijn geschriften in te trekken, resulteerde in zijn excommunicatie. Luther schreef vele werken, waaronder zijn kleine en grote catechismussen. Hij preekte honderden keren in kerken en universiteiten.
Bron: Luther’s Prayers, edited by Herbert F. Brokering, from the translation by Charles E. Kistler (Minneapolis: Augsburg Books, 1967), 15–16.

Commentaar

Alhoewel één zonde genoeg was om veroordeling te brengen, brengt de vrije gift van genade in Christus veel misdaden tot rechtvaardiging. En we hebben hier een zekere grond voor, want de rechtvaardigheid van Christus is Gods rechtvaardigheid en God zal het zo verheerlijken dat het van kracht blijft voor hen die dit door geloof op hun dagelijkse zonden toepassen, zelfs totdat we eens ophouden met leven en zondigen. Juist hiervoor was de Zoon van God vrijwillig tot zonde gemaakt zodat wij van diezelfde zonde verlost zouden mogen worden. En als al onze zonden die op Christus gelegd waren, geen afbreuk konden doen aan Gods liefde voor Hem, zouden ze dan afbreuk doen aan Gods liefde voor ons, als door Christus’ bloed onze zielen daarvan gereinigd zijn? O genade van alle genade, dat Hij zich wilde verwaardigen om ons op zo’n manier de Zijne te maken, dat zelfs de engelen in de Hemel er vol verwondering naar kijken. Zijn Zoon nam zelfs niet alleen onze natuur en ellendige toestand op zich, maar ook onze zonde, zodat wanneer die weggedaan zou zijn, we vrij tot God mogen gaan door Christus, onze Heere, Die nu in de Hemel is, terwijl Hij daar voor ons verschijnt, totdat Hij ons bij Zich thuisbrengt en ons als voor eeuwig de Zijne aan Zijn Vader voorstelt!
Richard Sibbes (1577-1635) was een Engels puriteinse theoloog. Sibbes was in Londen bekend in het begin van de 17e eeuw als "de Hemelse Dokter Sibbes." Hij preekte in Gray's Inn te Londen en Master of Catherine Hall te Cambridge. Zijn meest bekende werk is The Bruised Reed and Smoking Flax.
Bron: the sermon “Of Confirming this Trust in God” in The Soul's Conflict and Victory over Itself by Faith (London: Pickering, 1837), 325–326.
Verder lezen “Sinlessness” in Concise Theology, by J. I. Packer.

Gebed Kinderen

Dierbare God, we zijn onbekwaam om door onze werken onszelf te verlossen van de kracht van zonde dood en hel. Maar U heeft ons Uw Zoon, Jezus Christus gegeven, Die veel sterker is. Door Hem en door Zijn dood aan het kruis heeft U ons bevrijd van zonde, dood en hel. Zonder enige prijs voor ons en uit pure genade heeft u ons alles gegeven dat aan hem toebehoort. Daarover verblijden we ons, prijzen en danken we U. Amen.
Ja, omdat Christus’ dood aan het kruis genoeg was om te betalen voor de straf op onze zonde, en zal Hij onze zonden niet meer gedenken.
    Deel vraag en antwoord met uw vrienden.
    Vorige vraag Q25 Vorige vraag
    Vorige vraag