Waarom moest Christus, de Verlosser, sterven?


Omdat de dood de straf op de zonde is, wilde Christus in onze plaats sterven om ons te verlossen van de macht en de straf op de zonde en ons terug te brengen bij God. Door Zijn plaatsvervangende verzoeningsdood redt alleen Hij ons van de hel en verkrijgt voor ons vergeving van zonden, gerechtigheid en eeuwig leven.


Kolossenzen 1:21-22

21 En Hij heeft u, die eertijds vervreemd waart, en vijanden door het verstand in de boze werken, nu ook verzoend, 22 In het lichaam Zijns vleses, door den dood, opdat Hij u zou heilig en onberispelijk en onbeschuldiglijk voor Zich stellen;

Gebed Volwassenen

O God de Vader, van Wie niet gedacht kan worden dat U mij alleen geschapen heeft om me te verdelgen, wees mij genadig. O God de Zoon, die, de wil van de Vader kent en in de wereld kwam om mij te redden, wees mij genadig. O God de Heilige Geest, die tot hetzelfde doel zo vaak heilige gedachten in mij geblazen heeft, wees mij genadig. O heilige, gezegende en glorieuze Drie-eenheid, die ik in drie Personen aanbid als enig God, wees mij genadig. God, geeft U er niet om dat ik verga? U die wilt dat iedereen gered wordt? U die wilt dat niemand vergaat? En wilt u nu uw woede tonen aan een worm, een blad, tegen een damp die voor Uw ogen verdampt? O, gedenk hoe kort mijn tijd is en geef mijn ziel niet over aan de kracht van de hel. Zie mij niet aan in mijn ongehoorzaamheid toen ik U getergd heb tot woedends toe en denk aan mij nu ik bedroefd ben en tot U om hulp schreeuw. Zie niet op mij als een zondaar, maar bedenk dat ik Uw schepsel ben. Hoe eigen is het voor u om te redden, want dat is Uw naam. Hoe past het bij Uw komst in deze wereld want het gaat U aan! En als ik bedenk dat ik de voornaamste van de zondaren ben, mag ik u dan niet verder aansporen en zeggen: zal het voornaamste van uw werk dan onafgemaakt blijven? Laat dat verre van U zijn! Wees me genadig! Vader, wilt U mijn onvolkomen berouw aannemen, heb mededogen met mijn zwakheden, vergeef mij mijn verdorvenheid, reinig mijn vuilheid, sterk mij in mijn zwakheid, maak me standvastig, laat Uw goede Geest voor eeuwig over mij waken en Uw liefde heersen in mijn hart, door de verdiensten, het lijden en de liefde van Uw Zoon, in Wie u altijd een welbehagen heeft. Amen.
John Wesley (1703–1791). Een Brits predikant en theoloog, John is, samen met zijn broer Charles, de grondlegger van de Britse Methodistenbeweging. Hij reisde doorgaans te paard en preekte dagelijks twee of drie keer. Men zegt dat Wesley meer dan 40.000 preken uitgesproken heeft. Hij was eveneens een beroemd schrijver van liederen.
Bron: “Forms of Prayer: Friday Evening” in The Works of the Reverend John Wesley, Volume 6 (New York: J. Emory & B. Waugh, 1831), 397–398.

Commentaar

De rechtvaardige, liefhebbende Vader vernederde zich door in en door het lichaam van Zijn enige Zoon tot vloek en zonde voor ons te worden, om ons zonder afbreuk te doen aan Zijn eigen Wezen te verlossen. De Bijbelse boodschap van verzoening gaat over God die Zichzelf genoegdoening gegeven heeft door Zich voor ons in de plaats te stellen. Het begrip ‘plaatsvervanging’ kan gezien worden als de kern van zowel zonde als redding. Want het wezen van de zonde is dat de mens zich in plaats stelt van God, terwijl de kern van de redding is dat God zichzelf in de plaats van de mens stelt. De mens verzet zich tegen God en plaatst zichzelf waar alleen God hoort te zijn; God offert Zichzelf voor de mens en plaatst Zichzelf waar alleen de mens hoort te zijn. De mens claimt voorrechten die alleen God toebehoren; God accepteert de straf die alleen de mens toebehoort.
John Stott (1921-2011) is een Engels Anglicaanse predikant die gedurende vele jaren gediend heeft als rector aan de All Souls Church in Londen. Stott was een van de belangrijkste ontwerpers van het Lausanne Covenant (1974). Hij schreef veel boeken waaronder Why I Am a Christian en The Cross of Christ.
Bron: The Cross of Christ (Downer’s Grove: IVP, 1986), 159–160.
Nadere informatie: “The Atonement” in A Faith to Live By, by Donald Macleod.

Gebed Kinderen

Heere Jezus, U kent de wil van Uw Vader, en kwam in de wereld om ons te redden. U bent degene die redt! U, onze Verlosser, stierf in onze plaats om ons te redden. Vader, vergeef ons onze zonden omwille van Uw Zoon. Laat Uw Geest waken over ons en laat Uw liefde altijd heersen in onze harten. We vragen dit door Uw Zoon, in wie U altijd een welbehagen heeft. Amen.
Wilde Christus in onze plaats sterven om ons te verlossen van de macht en de straf op de zonde en ons terug te brengen bij God.
    Deel vraag en antwoord met uw vrienden.
    Vorige vraag Q24 Vorige vraag
    Vorige vraag