Waarom moet de Verlosser waarachtig mens zijn?


Omdat Hij in de menselijke natuur voor ons heel de wet volmaakt kan gehoorzamen en de straf voor de zonde van de mens kan dragen; en ook omdat hij kan meevoelen met onze zwakheden.


Hebreeën 2:17

Waarom Hij in alles den broederen moest gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en een getrouw Hogepriester zou zijn, in de dingen, die bij God te doen waren, om de zonden des volks te verzoenen.

Gebed Volwassenen

Wie kan me redden uit de Handen van... God? Wat voor maatregelen kan ik nemen of wie zal mijn Verdediging zijn? Is er niet één die Redder en Machtige Bevrijder genoemd wordt? Op Zijn Naam zal ik mij luid beroepen. Jezus, de gezegende Jezus. Dit, dit is Hij, de Rechter voor wie ik beef, maar ook de Redder die ik vertrouw. O Jezus, Jezus, ik smeek bij deze meest gezegende naam, dat U met me wilt handelen overeenkomstig de betekenis van deze naam. Want deze naam is vol van liefde, vol van genot, vol van troost en heilige vrijmoedigheid voor iedere zondaar die er zijn toevlucht in zoekt. Want wat betekent Jezus anders dan een Verlosser? En waarom heeft U die naam op U genomen, anders dan om te verklaren dat U het tot het uiterste zult waarmaken, door die bij U horen te redden van de zonden? Omwille van Uzelf smeek ik u inderdaad om mijn Jezus te zijn: U heeft mij geschapen, verdelg dan niet het werk van Uw eigen handen. U heeft mij verlost, verstoot dan niet wat u met uw eigen kostbare bloed heeft gekocht. Ik belijd: Mijn ongerechtigheden zijn vele en zwaar, maar ze zijn te tellen en te meten en Uw goedheid en Uw kracht kennen geen grenzen; daarom smeek ik U bij alles wat u in het verleden van uw liefde en welwillendheid hebt laten zien: laat zoals uw majesteit in zichzelf oneindig is, uw barmhartigheid naar mij zijn. Heere, gedenk dat ik van U ben. Juist van U, o dierbaarste, liefste Redder die, samen met de Vader en de Heilige Geest, aanbeden en geëerd wordt, voor altijd God, en zonder einde. Amen.
Augustinus van Hippo (354–430) diende als bisschop van Hippo in Noord-Afrika wat destijds Romeins was. Tevens was Augustinus ook filosoof en theoloog. Augustinus wordt beschouwd als een heilige en kerkleraar door zowel de katholieke kerk als de Anglicaanse gemeenschap. Hij schreef een verslag van zijn bekering in zijn ‘Confessions’, wat zijn meest bekende werk is. Hij was ook één van de meest productieve Latijnse auteurs op het gebied van overgeleverde werken met honderden afzonderlijke titels (inclusief apologetische werken, teksten en commentaren gebaseerd op de christelijke leer). Meer dan 350 van zijn preken zijn bewaard gebleven.
Bron: Pious Breathings: Being the Meditations of St Augustine, his Treatise of the Love of God, Soliloquies and Manual, translated by Geo. Stanhope (London: J. Nunn & Co., 1818), 311–313.

Commentaar

De Zoon van God werd een mens om het mogelijk te maken dat mensen zonen van God worden. De tweede persoon van God, de Zoon, werd Zelf een mens; Hij werd in deze wereld echt als man geboren – en echte man met een bepaalde lengte, met een specifieke kleur haar, een man die een bepaalde taal sprak en een bepaald gewicht had. De Eeuwige, die alles weet en die heel het universum geschapen heeft, werd niet alleen een man, maar (daarvóór) een baby. Het gevolg hiervan was dat je nu een man had die echt was wat alle mensen hadden moeten zijn. En omdat voor ons de moeilijkheid is dat ons natuurlijke leven in zekere zin 'gedood' moet worden koos Hij voor een loopbaan op aarde, die inhield dat voortdurend zijn menselijke verlangens werden gedood. – armoede, onbegrip van Zijn eigen familie, verraad door een van zijn ‘boezem’ vrienden, uitgejouwd en mishandeld door de politie, en executie door de marteldood. En toen, na zo gedood te zijn –in zekere zin elke dag- kwam het menselijke wezen in Hem opnieuw tot leven, omdat het was verenigd met het goddelijke Zoonschap. De Mens in Christus herrees: niet alleen het Goddelijke. Dat is het hele punt. Voor de eerste keer zagen we een echte man, die volledig en glorieus tot leven was gekomen. Wat is dan het verschil tussen Hem en alle mensen? Slechts dit: Dat het gebeuren van het worden van een zoon van God, van het veranderd worden van een schepsel naar een verwekt iemand, het overgaan van het tijdelijke biologische leven naar het tijdloze 'spirituele' leven , voor ons gedaan is. Natuurlijk kun je dit op veel verschillende manieren uitdrukken. Je kunt zeggen dat Christus stierf voor onze zonden. Je zou kunnen zeggen dat de Vader ons vergeven heeft, omdat Christus voor ons heeft gedaan wat wij hadden moeten doen. Je zou kunnen zeggen dat Christus de dood heeft overwonnen. Dat is allemaal waar.
C. S. Lewis (1898–1963) was schrijver en leraar in de Engelse literatuur aan de universiteit van Oxford en later ook aan de universiteit te Cambridge. Lewis schreef diverse soorten literatuur, zoals commentaren, kinderboeken, (non-)fictie en theologie. Zijn meest bekende werken zijn Onversneden Christendom, Brieven uit de hel en de Kronieken van Narnia. Mede als gevolg van gesprekken met gelovige collega's van de universiteit te Oxford, o.a. met J.R.R. Tolkien, bekeerde hij zich tot het christendom. Lewis keerde na zijn bekering terug tot zijn anglicaanse wortels in de Engelse kerk.
Bron: “Mere Christianity” in The Complete C. S. Lewis Signature Classics(New York: Harper Collins, 2002), 145–146.
Nadere informatie: “The Incarnation” in A Faith to Live By, by Donald Macleod.

Gebed Kinderen

Jezus, Redder en machtige Bevrijder, Uw naam is vol van liefde, troost en vertrouwen voor iedere zondaar die er zijn toevlucht in zoekt. U gehoorzaamde voor ons heel de wet. U leed de straffen voor onze zonden. U heeft ons verlost. Dank U dat Uw goedheid en kracht geen grenzen hebben en dat Uw genade oneindig is. Amen
Omdat Hij in de menselijke natuur voor ons heel de wet volmaakt kan gehoorzamen en de straf voor de zonde van de mens kan dragen.
    Deel vraag en antwoord met uw vrienden.
    Vorige vraag Q22 Vorige vraag
    Vorige vraag