Heeft God ons zo geschapen dat wij niet in staat zijn om de wet te houden?


Nee, maar vanwege de ongehoorzaamheid van onze eerste ouders, Adam en Eva, is de hele schepping gevallen; we zijn allemaal geboren in zonde en schuld, aangetast wat onze aard betreft en niet in staat om Gods wet te houden.


Romeinen 5:12

Daarom, gelijk door eens mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood; en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welken allen gezondigd hebben.

Gebed Volwassenen

Onze Vader, wanneer wij Uw beschrijving van de menselijke natuur lezen, zijn wij er zeker van dat het waar is, want U heeft de mens vanaf de zondeval gezien, en U bent bedroefd over hem. Het is voor ons een wonder dat U toch nog naar de mens omziet; het meest afstotelijke schepsel moet voor U een mens zijn omdat hij Uw Zoon doodde en omdat hij steeds maar weer rebelleert tegen een wet, die toch recht en heilig is. En toch, het is waar, is er niets waar U met meer plezier naar kijkt dan de mens, omdat Jezus een mens was; en de glans van Zijn heerlijkheid bedekt al onze schande; en de zuiverheid en volmaaktheid van Zijn gehoorzaamheid stralen als de zon in het midden van de dikke duisternis. Omwille van Hem heeft U in de mens een welbehagen en wilt U onder ons wonen. En nu, Heere, gedurende de korte tijd die ons hier beneden rest, laat het onze taak zijn uit te roepen: “Zie het Lam!” O, leer onze harten altijd bewust te zijn van Uw liefde en leer daarna onze lippen, door Uw goddelijke hulp, zo goed mogelijk het niet te evenaren verhaal van het Kruis te verkondigen. Heere, vergeef ons onze zonden; Heere, heilig onze personen; Heere, leid ons in moeilijke perioden; Heere, voorzie in onze behoeften. De Heere onderwijze ons; de Heere heilige ons; de Heere trooste ons; de Heere make ons gereed voor de verschijning van Zijn Zoon uit de hemel! Amen.
Charles Haddon Spurgeon (1834–1892) is een Engelse baptisten predikant. Spurgeon werd op 20 jarige leeftijd predikant van de Londense New Park Street Church (later Metropolitan Tabernacle). Hij preekte vaak aan meer dan 10.000 mensen zonder elektronische versterking. Spurgeon was een productief schrijver en zijn gedrukte werken zijn omvangrijk; tot zijn sterven preekte hij ongeveer 3.600 preken en gepubliceerde 49 delen commentaren, redes, liederen en gebeden.
Bron: “Prayer VII: Let All the People Praise Thee" in Prayers from Metropolitan Pulpit: C. H. Spurgeon's Prayers (New York, Revell, 1906), 43–47.

Commentaar

Ik geloof dat God in het begin de hemel en de aarde schiep, met al hun talrijke bewoners. Als allerlaatste schiep Hij met opzienbarende pracht onder die wonderlijke verscheidenheid van schepselen, door Zijn almacht en oneindig kunnen voortgebracht, de mens en stelde hem aan tot heer en meester van deze wereld. Hij schiep hen, man en vrouw naar Zijn eigen beeld en gelijkenis: oprecht, onschuldig en heilig; geschikt om hun weldadige Schepper te dienen en te verheerlijken. Ik geloof, dat de mens niet lang in deze heilige en gelukkige omstandigheden verkeerd heeft; zodra hij werd overgelaten aan de vrijheid van zijn eigen wil, overtrad hij de wet die Zijn Maker en Soevereine God hem gegeven had; als gevolg waarvan hij in een staat van schuld, verdorvenheid en ondergang verviel. En omdat hij niet alleen het natuurlijke maar ook het verbondshoofd en de vertegenwoordiger van zijn ongeboren nageslacht was, zondigde hij niet alleen zelf, maar daarmee ook zijn hele nageslacht in hem en viel met hem; de schuld van de eerste zonde werd aan hem toegeschreven en de verderfelijke natuur die hieruit voorkwam valt toe aan allen die afstammen van hem. Vandaar dat alle mensen van nature kinderen van de toorn zijn; dat zij wars van alle geestelijk goed en vatbaar voor het kwaad zijn; dat zij dood zijn in de zonde en onder de vloek van de rechtvaardige wet. Uit welke staat van diepe ellende geen bevrijding is dan alleen door Jezus Christus, de tweede Adam.
Abraham Booth (1734–1806) was een Engelse baptisten predikant. Booth diende 35 jaar als predikant de Prescot Street Church in Whitechapel te London. Ook was Booth de drijvende kracht in het begin van de theologische school, wat later het Regents Park College te Oxford werd. Hij is het meest bekend om zijn werk ‘The Reign of Grace’.
Bron: From “Confession of Faith” in Works of Abraham Booth: Late Pastor of the Baptist Church, Volume 1 (London: Button, 1813), xxxi–xxxii.
Nadere informatie “The Fall” and “Inability” in Concise Theology, by J. I. Packer.

Gebed Kinderen

Hemelse Vader, sinds de zondeval en onze ongehoorzaamheid is Uw hart door ons bedroefd. Als mannen en vrouwen, als jongens en meisjes, zondigen we voortdurend tegen u en verbreken Uw rechtvaardige en heilige wet. En toch, Jezus was een mens; en de glans van Zijn heerlijkheid en de volmaaktheid van Zijn gehoorzaamheid bedekt al onze zonden. Heere, leer onze harten om altijd bewust te zijn van Uw liefde. Heere, vergeef ons onze zonden. Heere, troost ons, Heere, onderwijs ons. Amen.
Nee, maar vanwege de ongehoorzaamheid van Adam en Eva zijn we allemaal geboren in zonde en schuld en niet in staat om Gods wet te houden.
    Deel vraag en antwoord met uw vrienden.
    Vorige vraag Q14 Vorige vraag
    Vorige vraag